Do 30 września 2013 r. właściciele oraz osoby zarządzające obiektami zabytkowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego i wpisanymi do rejestru zabytków mogą składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych obiektach, planowane do wykonania w 2014 roku.

Dotacja z budżetu powiatu może być udzielona w wysokości do 50% szacowanej wartości inwestycji, a w szczególnych przypadkach nawet do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje na prace przy:

A. zabytkach nieruchomych, będących w szczególności:

 • dziełami architektury i budownictwa,
 • dziełami budownictwa obronnego,
 • obiektami techniki,
 • cmentarzami,
 • parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
 • miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;\

B. zabytkach ruchomych, będących w szczególności:

 • dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
 • numizmatami oraz pamiątkami historycznymi,
 • wytworami techniki;

C. zabytkach archeologicznych, będących w szczególności:

 • pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
 • cmentarzyskami,
 • kurhanami.

Głównymi kryteriami przy ocenie wniosków będą:

 • znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 • dostępność zabytku dla społeczeństwa,
 • stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich,
 • zaangażowanie finansowe wnioskodawcy.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Do pobrania:
Zasady udzielania dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji

Na zdjęciu: Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kurzycku (gmina Mieszkowice)

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony