30 września br. mija termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach planowane do wykonania w 2015 r. Środki udzielane są na przedsięwzięcia dotyczące obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków i zlokalizowanych w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego, w tym zabytków nieruchomych oraz ruchomych. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Możliwe jest pokrycie nakładów koniecznych na prace konserwatorskie i roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, opracowanie dokumentacji technicznych, zakup materiałów etc.

Głównymi kryteriami przy ocenie wniosków będą:

  • znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
  • dostępność zabytku dla społeczeństwa,
  • stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich,
  • zaangażowanie finansowe wnioskodawcy

Zasady udzielania dotacji - pobierz

Wniosek o udzielenie dotacji - pobierz

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony