Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi kolejny nabór wniosków w ramach IV edycji projektu systemowego „Zachodniopomorskie talenty – regionalny program stypendialny”, którego celem jest objęcie w roku szkolnym 2013/2014 wsparciem stypendialnym szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

Stypendia mają charakter motywacyjny i będą przyznawane uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny, a wysokość stypendium to maksymalnie 600 zł brutto miesięcznie.

Stypendia przyznawane będą według następujących kryteriów:

  • średnia ocen,
  • status materialny,
  • indywidualny plan rozwoju ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny,
  • miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tysięcy mieszkańców).

Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni, w przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty - wniosek o stypendium" w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w terminie do 23 września 2013 r., do godz.15.30 (decyduje data wpływu do urzędu).

Działaniem wzmacniającym potencjał uzdolnionej młodzieży w kontekście określania swoich celów edukacyjno-zawodowych będą warsztaty doradcze „Ster na cel", prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych. Celem warsztatów będzie pomoc w ukierunkowaniu i wskazaniu uczniom możliwości wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie II i III klas gimnazjalnych oraz I klas szkół średnich, wykazujący się wysokimi wynikami w nauce, pochodzący z terenów wiejskich lub o niskim statusie materialnym. Warsztaty prowadzone będą weekendowo w formie wyjazdowej, a terminy zajęć dostosowane zostaną do organizacji roku szkolnego. Dla uczestników zapewniony zostanie bezpłatny dojazd i nocleg.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej projektu www.stypendia.wup.pl w dziale „pliki do pobrania”.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony