Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi kolejny nabór wniosków w ramach III edycji projektu systemowego „Zachodniopomorskie talenty – regionalny program stypendialny”, którego celem jest objęcie w roku szkolnym 2012/2013 wsparciem stypendialnym 120 szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Stypendia mają charakter motywacyjny i będą przyznawane uczniom za osiągnięte wyniki w nauce. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny, a wysokość stypendium to maksymalnie 600 zł brutto miesięcznie.

Stypendia przyznawane będą według następujących kryteriów:

  • średnia ocen,
  • status materialny,
  • indywidualny plan rozwoju ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny,
  • miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tysięcy mieszkańców).

Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni, w przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty – wniosek o stypendium" należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w terminie do 14 września 2012 r. do godz. 15.30

Działaniem wzmacniającym motywację uczniów do jak najlepszej realizacji ich indywidualnych planów rozwoju, będzie konkurs „Najlepszy z Najlepszych". Jego laureatami zostanie 15 najzdolniejszych stypendystów, którzy wykażą się najwyższą średnią ocen, osiągnięciami naukowymi oraz wysokimi lokatami w konkursach wiedzy na szczeblu krajowym. Wyróżnione osoby otrzymają nagrody w postaci pomocy naukowo-dydaktycznych, których oficjalne wręczenie nastąpi podczas konferencji podsumowującej realizację projektu.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej projektu www.stypendia.wup.pl w dziale „pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów można także uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w Biurze Projektu pod numerami telefonów 91 425 61 77, 91 425 61 52

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony