28 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, podczas którego członkowie rady między innymi podjęli uchwały:
• w sprawie zaopiniowania podziału środków Funduszu Pracy ustalonych Decyzją nr DF-I-4021-a-16-JW/13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2013 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnieni, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2014,
• w sprawie zaopiniowania planu szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2014,
• w sprawie zaopiniowania kryteriów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w roku 2014.
Na rok 2014 dla powiatu gryfińskiego ustalona została kwota 9 641 400,00 zł w tym:
  • 6 843 600,00 na realizację projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • 2 797 800,00 zł na realizację działań dla osób bezrobotnych określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
W ramach tych środków planuje się objęcie działaniami aktywizującymi 1 024 osoby bezrobotne.

PODZIAŁ ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH W ROKU 2014

Przeznaczenie środków    Planowana kwota środków          Planowana liczba osób
do skierowania
Szkolenia 367 800,00 110
Staż 4 375 800,00 478
Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
2 100 000,00 100
Razem: 6 843 600,00 688

PODZIAŁ ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH W ROKU 2014

Przeznaczenie środków    Planowana kwota środków   Planowana liczba osób
do skierowania
Szkolenia
(w tym zajęcia w ramach klubu pracy)
162 000,00 38
Studia podyplomowe 4 000,00 2
Staż 428 400,00  39
Prace interwencyjne 208 600,00  39
Prace społecznie użyteczne 66 600,00 70
Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne
za członków spółdzielni socjalnej 
2 200,00 4
Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej 
630 000,00 30
Refundacja kosztów wyposażenia/
doposażenia stanowiska pracy
1 260 000,00 60
Refundacja kosztów dojazdu do pracy/
na targi pracy
35 900,00 50
Badania lekarskie - doradca zawodowy 100,00 4
Razem: 2 797 800,00 336Osoby bezrobotne w 2014 r. będą mogły podnieść swoje kwalifikacje korzystając z planowanych szkoleń zawodowych w zakresie:

  • kasjer handlowy – 8 osób
  • technik prac biurowych – 10 osób
  • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 oraz spawanie blach spoinami pachwinowymi w metodzie MAG 136 i na uprawnienia PRS – 10 osób
  • operator koparko-ładowarki – 8 osób
  • kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C prawa jazdy – 10 osób
  • ratownik wodny – 5 osób
  • ABC biznesu – 40 osób

Podmioty ubiegające się w roku 2014 o organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych będą mogły je organizować pod warunkiem zagwarantowania zatrudnienia dla skierowanych osób bezrobotnych po zakończeniu udziału w tych formach. Wymagane będzie zatrudnienie lub powierzenie pracy w ramach umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło) na okres minimum 3 miesięcy.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony