30 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Członkowie rady między innymi podjęli uchwały:
- w sprawie zaopiniowania podziału środków Funduszu Pracy ustalonych Decyzją nr DF-I-4021-a-16-1-JW/14 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnieni, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2015,
- w sprawie zaopiniowania planu szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2015,
- w sprawie zaopiniowania kryteriów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w roku 2015.

Na rok 2015 dla powiatu gryfińskiego ustalona została kwota 10 170 700,00 zł w tym:

  • 6 072 600,00 zł na realizację działań dla osób bezrobotnych określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • 2 266 200,00 na realizację projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • 1 831 900,00 na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tych środków planuje się objęcie działaniami aktywizującymi 1 227 osób bezrobotnych.

Przeznaczenie środków

Planowana kwota środków

Planowana liczba osób
do skierowania

Szkolenia (w tym zajęcia w ramach klubu pracy)

536 010,00

222

Bony szkoleniowe

272 410,00

53

Praktyczna nauka zawodu dorosłych

35 140,00

6

Studia podyplomowe

15 870,00

4

Staż

2 264 150,00

325

Bony stażowe

1 221 640,00

120

Prace interwencyjne

617 210,00

104

Roboty publiczne

265 700,00

28

Bon na zatrudnienie

59 800,00

12

Świadczenie aktywizacyjne

52 500,00

10

Prace społecznie użyteczne

41 470,00

40

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

3 500 000,00

175

Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

1 200 000,00

60

Refundacja kosztów dojazdu do pracy/ na targi pracy

45 000,00

50

Bon na zasiedlenie

43 200,00

6

Badania lekarskie  - ustalenie zdolności do podjęcia zatrudnienia

600,00

12

RAZEM

10 170 700,00

1227

w tym

Fundusz Pracy przyznany zgodnie

z algorytmem podziału środków

6 072 600,00

726

Europejski Fundusz Społeczny - RPO

2 266 200,00

269

Europejski Fundusz Społeczny - PO WER

1 831 900,00

232


Osoby bezrobotne w 2015r. będą mogły podnieść swoje kwalifikacje korzystając z planowanych szkoleń zawodowych w zakresie:

  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 oraz spawanie blach spoinami pachwinowymi w metodzie MAG 136 i na uprawnienia PRS,
  • Operator wózków jezdniowych,
  • ABC biznesu.

W roku 2015 realizowane będą nowe formy wsparcia wprowadzone zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27.05.2014r. w szczególności: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony na zatrudnienie, świadczenia aktywizacyjne, bony na zasiedlenie. W przypadku organizacji prac interwencyjnych, staży w ramach bonów stażowych, zatrudnienia w ramach bonów na zatrudnienia, zatrudnienia w ramach świadczenia aktywizacyjnego - podmioty ubiegające się o organizację, będą zobowiązane do zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych po upływie okresu ich finansowania ze środków Funduszu Pracy. W przypadku organizacji staży na wniosek pracodawcy oraz robót publicznych do realizacji w pierwszej kolejności będą kierowane wnioski podmiotów oferujących zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu finansowania ze środków Funduszu Pracy.info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony