Dziś (czwartek, 19 kwietnia) o godz. 14 rozpocznie się XIII sesja Rady Powiatu. 

Poniżej prezentujemy przewidywany program obrad sesji.
I. Sprawy regulaminowe:
otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
powołanie protokolantów sesji,
przedstawienie porządku obrad,
przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.


II.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie

III. Wręczenie Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym i wyróżnień Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

IV. Wręczenie listów gratulacyjnych Markowi Stanisławskiemu i Krzysztofowi Stanisławskiemu - laureatom "Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej".
V. Wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2011/2012.

VI. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2011 r.  
VII. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2011 r.
VIII. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2011 r.

IX. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2011 r.
X. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2011 r.

XI. Wnioski i interpelacje radnych.
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego  oraz stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2012 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego oraz stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011  oraz stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  oraz stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych  oraz stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r. oraz stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok  oraz stanowiska komisji, dyskusja, podjęcie uchwały.
XXII. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2011, dyskusja.
XXIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
XXIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
XXV. Zakończenie posiedzenia.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony