31 maja 2012 r. w Regionalnym Biurze Geoparku w Moryniu odbyło się uroczyste otwarcie projektu pn. „Centra informacyjne i infrastrukturalna rozbudowa miejsc atrakcyjnych turystycznie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Partnerami projektu są Urząd Związku Gmin Joachimsthal jako partner wiodący oraz Miasto Moryń. Całkowity koszt projektu wynosi 1 671390,07 €, w tym udział gminy Moryń 722 694,07 €.

Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury turystycznej, eksponującej atrakcje krajobrazu polodowcowego.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Morynia – Jan Maranda, po czym przekazał głos młodemu pasjonacie paleontologii – Patrykowi Matejce, uczniowi IV klasy Szkoły Podstawowej w Moryniu, który wygłosił prelekcję „2012 rok gadów prehistorycznych”. 

Następnie głos ponownie zabrał burmistrz Morynia witając przybyłych gości oraz przedstawił zadania zrealizowane w ramach projektu: 

  •       Promenada Wielkiego Raka
  •       Aleja Gwiazd Plejstocenu
  •       Amfiteatr
  •       Regionalne Biuro Geoparku

W ramach projektu planowane jest także urządzenie Kamiennego Ogrodu i otwarcie stałej ekspozycji geologicznej.

Po prezentacji burmistrz wraz z przewodniczącą rady miejskiej w Moryniu – Jadwigą Fragstein-Niemsdorff wręczyli wykonawcom i twórcom projektu podziękowania oraz pamiątkowe medale.
 

Następnie Burmistrz Morynia oddał głos zaproszonym gościom. Starosta gryfiński Wojciech Konarski w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z faktu, że opracowane przez Powiat Gryfiński w grudniu 2007 r. Badanie wykonalności przedsięwzięcia prorozwojowego poświęconego tematyce zlodowaceń w ramach parku geologicznego „Kraina polodowcowa nad brzegiem Odry”, dzięki konsekwentnemu działaniu osób zaangażowanych w projekt, pozwoliło na realizację koncepcji Geoparku. Głównym koordynatorem prac nad przygotowaniem tego dokumentu była Lucyna Krzemińska – naczelnik wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Starosta złożył także na ręce burmistrza Marandy serdeczne życzenia, aby podejmowane przedsięwzięcia służyły intensywnemu rozwojowi turystyki, zarówno w gminie Moryń jak i w całym powiecie gryfińskim oraz były dla wszystkich źródłem satysfakcji.
Po uroczystościach w Regionalnym Biurze Geoparku goście udali się na zwiedzanie projektu w terenie, które rozpoczęto uroczystym przecięciem wstęgi przy wejściu na Promenadę Wielkiego Raka.

 

Promenada Wielkiego Raka ścieżka rowerowo-spacerowa o długości ok.500 m. z miejscami odpoczynku i rekreacji biegnąca od Furty Jeziornej do plaży nad jeziorem Morzycko.

Promenada Wielkiego Raka

W środkowej części promenady utworzona została ścieżka dydaktyczna Aleja Gwiazd Plejstocenu. Wzdłuż alei stoi 10 tablic z rysunkami i opisami ssaków żyjących w okresie ostatniej epoki lodowcowej, które żyły na obszarze stepów tundry rozciągającej się na przedpolu lądolodu pokrywającego Pomorze. Przy każdej planszy w ziemię wmontowana jest płyta z odlewem naturalnej wielkości tropu zwierzęcia pokazanego na tablicy. 

 Amfiteatr – rekonstruowany kamienny amfiteatr znajduje się w parku nieopodal jeziora Morzycko.

Regionalne Biuro Geoparku mieszczące się w budynku przy Placu Wolności 2, w którym do początku lat dziewięćdziesiątych funkcjonowało kino. W wyremontowanym obiekcie znajduje się nowoczesna sala konferencyjno-widowiskowa oraz punkt informacji geoturystycznej i kiosk, w którym kupić można mapy, foldery, widokówki, a także okazy minerałów i skamieniałości, a nawet figurki mamuta.

Kamienny Ogród „Kamień w naturze, historii i kulturze” zostanie urządzony się na plantach pod północną flanką XIV-wiecznych murów obronnych wzdłuż ul. Jeziornej. Będzie to ekspozycja głazów narzutowych zebranych ze wzgórz morenowych w okolicach Morynia. Są to głazy skał krystalicznych głębinowych i wylewnych, skał metamorficznych oraz osadowych. Eksponowane one będą w scenerii kamiennych murów zbudowanych z głazów przyniesionych przez lodowiec. Ekspozycje uzupełniać będą przykłady wykorzystania głazów narzutowych przez człowieka (działy: archeologia, obiekty budowlane, życie codzienne).

Ekspozycja stała w Regionalnym Biurze Geoparku poświęcona będzie ostatniej epoce lodowcowej sprzed 12-15 tysięcy lat oraz procesom kształtującym krajobraz w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu i przedstawiać będzie m.in. przebieg ostatniego zlodowacenia i jego wpływ na ukształtowanie budowy geologicznej i krajobrazu w rejonie Morynia. Ekspozycja spełniać będzie rolę poznawczo-edukacyjną, przygotowująca widza do wędrówek po projektowanych trasach geoturystycznych i poznawania fascynujących powiązań budowy geologicznej z krajobrazem naturalnym i historyczno-kulturowym środowiskiem życia człowieka.

Docelowo Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą to kompleksowy obszar prezentacji dziedzictwa geologicznego i georóżnorodności, który na terytorium Polski obejmować będzie południową część powiatu gryfińskiego. W pierwszym etapie powstaną dwie trasy geoturystyczne: trasa miejska o długości 2 kmoraz 25-kilometrowa pętla moryńska, okalająca jezioro Morzycko i biegnąca przez Przyjezierze, Dolsko i Mętno na wzgórza morenowe Karpat Moryńskich i dalej przez Stare i Nowe Objezierze do Morynia. Na trasach tych znajdzie się 25 geostanowisk i geotypów prezentujących geologię, rzeźbę terenu, krajobraz historyczny i kulturowy. Na tym etapie geopark będzie obejmował powierzchnię ok. 30 km2. Po włączeniu się w strukturę geoparku gmin Cedynia, Chojna i Trzcińsko-Zdrój obszar geoparku zajmować będzie co najmniej 400 km2. Na jego terytorium znajdą się kolejne cztery trasy geoturystyczne, liczące łącznie 70 udokumentowanych geostanowisk.

Widok na Moryń i jezioro Morzycko z lotu ptaka (ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Moryniu) 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony