29 listopada br. podczas sesji Rady Powiatu, dr inż. Sławomir Konieczny  z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprezentował radnym  informację o stanie środowiska w Powiecie Gryfińskim w 2011 r. W informacji przedstawiono ocenę stanu środowiska dla obszaru powiatu gryfińskiego dokonaną w oparciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2011 r. Informacja zawiera także wyniki kontroli użytkowników środowiska przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie.

Radni podjęli kilka uchwał w tym m.in.: uchwałę w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie oraz uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się opłaty w wysokości:

- Rower lub motorower – 100 zł
- Motocykl – 200 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 440 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t – 550 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t – 780 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – 1150 zł
- Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł 

Za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się za każdą dobę przechowywania opłaty w wysokości:

- Rower lub motorower - 15 zł
- Motocykl - 22 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 33 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t – 45 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t – 65 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – 120 zł
- Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł
Stawki kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie
dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów ustala się w wysokości:

- Rower lub motorower – 50 zł
- Motocykl – 100 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 220 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t – 275 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t – 390 zł
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – 575 zł
- Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł

Zgodnie z zapisem art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 tekst jednolity) – Rada Powiatu ustala corocznie w
drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi, za parkowanie pojazdów
usuniętych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

W  drodze uchwały przyjęto:

- „Strategię optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim”.

- Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2011/2012.

 - "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony