XXII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 20 marca 2013 r. Przed sesją radni uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie. Udział w spotkaniu wzięli prezesi „Domu Lekarskiego” S.A. Dariusz Piotrowski i Dariusz Kuligowski, oraz menadżer ds. rozwoju spółki, Elżbieta Kościelniak. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Edyta Nowotarska – prezes zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”.

Radnym zostały przedstawione sprawy związane ze szpitalem oraz zabezpieczeniem medycznym na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2013. Najwięcej uwagi poświęcono rozwojowi szpitala w Gryfinie, zrealizowanym inwestycjom i tym przygotowywanym i zaplanowanym do realizacji. Inwestycje sprzętowe w szpitalu:

― w październiku 2012 r. wyposażono blok operacyjny w innowacyjną platformę elektrochirurgiczną  Liga Sure oraz wielofunkcyjny stół operacyjny (wartość inwestycji 275 000,00 zł),

― w listopadzie 2012 r.wyposażono salę porodową w elektryczne łóżko porodowe (koszt zakupu: 26 000,00zł) oraz Poradnię Endoskopową w wideogastroskop i wideokolonoskop (wartość inwestycji 154 000,00 zł).

Planowane jest wybudowanie w 2014 r. nowego obiektu przeznaczonego do świadczenia usług medycznych i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

(od prawej: Elżbieta Kościelniak, Dariusz Kuligowski, Dariusz Piotrowski, Edyta Nowotarska)

Omówiono również sprawy finansowe spółki z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, gdzie pochwalono się wynikiem finansowym na poziomie 147 000,00 zł oraz 100% refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia we wszystkich sferach kontraktowych.

Dalszą część posiedzenia komisji zdominował temat „Zabezpieczeń świadczeń medycznych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2013”. Omówiono podstawową opiekę zdrowotną i jej dostępność dla mieszkańców powiatu oraz przedstawiono możliwości skorzystania z opieki całodobowej i pomocy doraźnej, wszystkim osobom, które uległy nagłemu wypadkowi lub zachorowaniu. Ważnym punktem posiedzenia komisji były informacje na temat świadczeń specjalistycznych, z których każdy pacjent ma prawo skorzystać w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Stan zabezpieczeń medycznych na terenie naszego powiatu zakończył temat organizacji pracy aptek ogólnodostępnych, których harmonogram dyżurów ustala Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu gryfińskiego oraz samorządu aptekarskiego – Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ciekawą informację przekazała zgromadzonym Elżbieta Kościelniak, otóż pokazała dyplom swojego dziadka, który potwierdza istnienie szpitala w latach 1945/1946. Dziadek pani Elżbiety zaangażował się w organizację i początkową działalność szpitala już w 1945 r. Rok później szpital został rozwiązany, prawdopodobnie ze względu na brak kadry. W 1955 r. szpital został ponownie uruchomiony.

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2013 r.

- w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony