Organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku za rok 2015

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach 
nr KRS 0000128165
Cel działania:
 Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju 
nr KRS 0000248870
Cel działania:
 Wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie "Dom Z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju 
nr KRS  0000270376
Cel działania: 
Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju i jego mieszkańcom.

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach 
nr KRS  0000275542
Cel działania: 
Wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej, a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Dębcach jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 
nr KRS  0000347182
Cel działania: 
Działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzeniem warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „NASZE LOTNISKO” w Chojnie 
nr KRS  0000321760
Cel działania: 
Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do wychowania, edukacji i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta i gminy Chojna, w szczególności mieszkających na terenie osiedla Lotnisko w Chojnie. Podejmowanie pomocy w działalności charytatywnej i edukacyjnej obejmującej dzieci z rodzin zaniedbanych edukacyjnie 
i społecznie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST”   
nr KRS 0000156021
Cel działania:
 Inicjowanie, podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności oparcia społecznego dla nich i ich rodzin.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bądź Bliżej Nas” w Cedyni           
nr KRS 0000036600
Cel działania:
 Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji w zakresie opieki, edukacji, leczenia, aktywizacji społecznej, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego osób niepełnosprawnych.

Fundacja Dzieło Samarytańskie
nr KRS 0000321161
Cel działania: Prowadzenie działalności na rzecz placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego dla wszystkich, którzy przez upośledzenie fizyczne, umysłowe i moralne są nieprzystosowani do normalnego życia.
DOPISEK: w rubryce „Cel szczegółowy 1%” dodatkowo wpisujemy „DPS Moryń”


Organizacje Pożytku Publicznego z Powiatu Gryfińskiego czekają na Twoje wsparcie

 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony