Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie

ogłasza nabór na studia podyplomowe na kierunkach:

Resocjalizacja i socjoterapia – 3 semestry

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki oraz metodyki pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania. Absolwent będzie miał uprawnienia do pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich, a także w strukturach policji i wojska. Miejscem zatrudnienia absolwentów może być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak: ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej. Ukończenie tej formy kształcenia umożliwia również wykonywanie zawodu kuratora sądowego.

Koszt: 1 400 zł / semestr


Mediator – 2 semestry

Program studiów skierowany jest do osób z wykształceniem wyższym, a w szczególności do pracowników służb społecznych, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izb dziecka, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i służby więziennej oraz absolwentów uczelni różnych specjalności, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci studiów mogą pracować jako: zawodowi mediatorzy sądowi, negocjatorzy gospodarczy i społeczni, członkowie sztabów kryzysowych, menedżerowie, samodzielni pracownicy działów obsługi klienta i sprzedaży, samodzielni pracownicy-negocjatorzy służb porządku publicznego (Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna).

Koszt: 1 500 zł / semestr


Doradztwo zawodowe – 3 semestry

Celem studiów jest Przygotowanie profesjonalnych kadr świadczących usługi z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Absolwenci studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe posiadający przygotowanie pedagogiczne po ukończenie kierunku uzyskują możliwość pracy między innymi na stanowiskach doradców zawodowych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego.

Absolwenci nie posiadający przygotowanie pedagogicznego uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy w Wojewódzkich/Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej. Poza sferą budżetową, możliwość zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

Koszt: 1 200 zł / semestr


Kandydaci na studia, którzy złożą dokumenty do dnia 30 czerwca 2017 r. będą zwolnieni z wpisowego.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie kompletu dokumentów w sekretariacie Poradni w Gryfinie (ul. Łużycka 91) oraz w Filii w Chojnie (ul. Dworcowa 1).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania)
  2. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem (druk do pobrania )
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + suplement (jeśli został wydany)
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. Dowód wniesienia opłaty wpisowej – w wysokości 100 zł (wpłaty należy dokonać na konto uczelni: Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746)
  6. Odpis aktu małżeństwa (w przypadku pań, które zmieniły nazwisko po otrzymaniu dyplomu)
  7. Deklaracja płatności czesnego (druk do pobrania)

Druki można pobrać w Centrum Obsługi Studenta WSH TWP lub w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie http://wshtwp.pl/wymagane-dokumenty/

Zajęcia będą odbywać się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, ul. Łużycka 91

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony