Załacznik do uchwały nr 434/2017
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

ze zmianą (uchwała nr 146/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 5 września 2019 r.) 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Ustala się tryb i szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu, zwany dalej Regulaminem.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 3. nagrodzie, rozumie się: Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu,
 4. kapitule, rozumie się: kapitułę powołaną do opiniowania wniosków i przyznawania nagród i nominacji w danej kategorii.
 5. Celem nagrody jest uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób, organizacji bądź instytucji, które poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Gryfińskiego w kraju i poza jego granicami.
 6. Nagroda ma charakter konkursu i przyznawana jest corocznie.
 7. Każda edycja obejmuje dokonania kandydatów w okresie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym składany jest wniosek.
 8. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się poprzez:
 • informację na stronie internetowej Powiatu,
 • informację na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 • ogłoszenie w mediach lokalnych na podstawie informacji prasowej,
 • informację w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) adresowaną do urzędów gmin i instytucji kultury.  

§ 2

Kategorie nagród

 Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

Kultura – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury tj.:

 • twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczną prezentację dzieł sztuki,
 • działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
 • realizację nowatorskich przedsięwzięć i form życia kulturalnego,
 • upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii, wiedzy o regionie oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach,
 • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kultury,
 • kultywowanie tradycji regionalnych,
 • wysoki poziom własnych dokonań artystycznych.

Sport – stanowi uhonorowanie:

 • zawodników, którzy indywidualnie lub zespołowo osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 • trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością
  i uzyskujących wybitne osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz działalności na rzecz kultury fizycznej,
 • organizacji pozarządowych promujących powiat poprzez sport, organizujących cykliczne imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne o charakterze co najmniej powiatowym, mobilizujących lokalną społeczność do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Pro Publico Bono – za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego, 

 • w szczególności za:
 • wspieranie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie aktywności społecznej,
 • działania na rzecz ochrony rodziny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców,
 • działania o charakterze międzynarodowym, m.in. na rzecz integracji społeczeństw,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy infrastruktury środowiska m.in. poprzez wykorzystywanie dotacji i programów pomocowych,
 • działania na rzecz ochrony praw zwierząt oraz opiekę i pomoc bezdomnym zwierzętom.

Przedsiębiorca Roku – za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, w tym:

 • tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • stwarzanie dobrych warunków pracy,
 • inwestycje w rozwój firmy i kapitału ludzkiego poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • wysoką jakość wyrobów i usług oraz wprowadzanie nowych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu,
 • dbałość o ochronę środowiska,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych.

§ 3

Zgłoszenia do nagrody

 1. Kandydatami do nagrody mogą być:
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gryfińskiego,
 • instytucje, ośrodki kultury,
 • przedsiębiorstwa i podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
 1. Nagroda może być przyznana na wniosek:
 • organów administracji samorządowej powiatu gryfińskiego (starosty gryfińskiego, rady powiatu, zarządu powiatu, burmistrzów, wójtów, rad gmin z terenu powiatu gryfińskiego),
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji, przedsiębiorstw,
 • laureatów poprzednich edycji,
 • grupy osób fizycznych, liczącej co najmniej 10 osób.
 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (pobierz ZIP 24KB).
 2. Do wniosku można dołączyć dodatkowe informacje o działalności i osiągnięciach kandydata w formie wydruków prasowych, dyplomów, certyfikatów, zdjęć itp.
 3. Zgłoszenia kandydatów do nagrody należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nagroda Starosty Gryfińskiego”.
 4. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września każdego roku kalendarzowego (decyduje data wpływu do starostwa).

§ 4

Skład i zadania Kapituły

 1. W skład kapituły wchodzą:*
 • Przewodniczący: Starosta Gryfiński lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,

oraz członkowie:

 • Przewodniczący Rady Powiatu lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
 • burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gryfińskiego lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele,
 • pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, pełniący jednocześnie funkcję protokolanta.

* Zmiana składu kapituły wprowadzona została uchwałą nr 146/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 września 2019 r. <<zobacz>>

 1. Imienny skład kapituły corocznie ustala Zarząd Powiatu w Gryfinie w formie uchwały.
 2. Do zadań kapituły należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz wybór nominowanych i laureatów w poszczególnych kategoriach.
 3. Członkowie kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.

* Zmiana składu kapituły wprowadzona została uchwałą nr 146/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 września 2019 r. <<zobacz>>

§ 5

Tryb pracy kapituły

 1. Udział w pracach kapituły powinien być osobisty. Kapituła może prowadzić prace
  i głosować przy obecności 2/3 jej składu.
 2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach przewodniczący kapituły może wyrazić zgodę na głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez członka kapituły, którego osobisty udział w wyznaczonym dniu posiedzenia jest niemożliwy.
 3. Członek kapituły, który kandyduje do nagrody lub jest reprezentantem podmiotu zgłoszonego do nagrody, nie bierze udziału w głosowaniu w danej kategorii.
 4. Wnioski są oceniane przez kapitułę w poszczególnych kategoriach w oparciu
  o następujące kryteria:
 • wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu,
 • innowacyjność działania,
 • cykliczność działania,
 • rangę osiągnięć.
 1. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
 • złożenia po terminie,
 • wycofania przez wnioskodawcę,
 • niespełnienia wymogów formalnych.
 1. Tryb wyłaniania laureatów składa się z dwóch etapów:

Pierwsze posiedzenie kapituły – wybór nominowanych:

 • członkowie kapituły, po zapoznaniu się z wnioskami o przyznanie nagrody, zaznaczają na formularzu do głosowania maksymalnie 3 kandydatów w każdej kategorii,
 • jednemu głosowi odpowiada 1 pkt,
 • nominację do nagrody w danej kategorii przyznaje się trzem kandydatom
  z największą liczbą punktów,
 • w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów, przewodniczący kapituły może zarządzić dodatkowe głosowanie jawne lub podjąć ostateczną decyzję w sprawie przyznania nominacji.

Drugie posiedzenie kapituły – wybór laureatów:

 • głosowanie przebiega w sposób określony w pkt 1), z tym, że spośród trzech nominowanych w każdej kategorii, członkowie wskazują po jednym kandydacie,
 • laureatami poszczególnych kategorii zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 1. Decyzje kapituły dotyczące wyboru nominowanych i laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Z posiedzenia kapituły sporządzany jest protokół, który zatwierdza i podpisuje przewodniczący kapituły.
 3. Członkowie kapituły są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wyników głosowania do chwili wręczenia nagród.

§ 6

Nagroda

 1. Nagroda ma charakter rzeczowo-finansowy. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymują: statuetkę bociana, akt nadania statuetki oraz nagrodę finansową w wysokości 3 000,00 zł brutto. Nominowani do nagrody otrzymują dyplom przyznania nominacji.
 2. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 3. Po wręczeniu nagród lista laureatów i nominowanych podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu gryfino.powiat.pl oraz w mediach lokalnych.
 4. Laureaci mają prawo do upowszechniania informacji o otrzymanej nagrodzie oraz wykorzystania wizerunku statuetki bociana we wszelkich materiałach informacyjnych
  i reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych i wystawienniczych.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej gryfino.powiat.pl
 2. Obsługę organizacyjno-techniczną konkursu prowadzi Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
  i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

 

info
Nagroda Starosty Gryfińskiego
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony