< Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018
Drukuj

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do realizacja zadania publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018 została wybrana Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności "Baltivia 2050" z siedzibą w Szczecinie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 60.725,88 zł.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski

Informacje