OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do realizacja zadania publicznego na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019 zostało wybrane Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” z siedzibą w Szczecinie.

Jednocześnie, w związku z tym, że w otwartym konkursie ofert żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do prowadzenia tego punktu jako punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. wybrano Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” z siedzibą w Szczecinie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 126.060,00 zł.

                                      STAROSTA GRYFIŃSKI

                                      Wojciech Konarski

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony