OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11, 13, 14, 15 ust. 2d i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723 i 1365; z 2019 r. poz. 37) oraz załącznika do uchwały Nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

§ 1. Rodzaj zadań objętych konkursem
1. Otwarty konkurs ofert obejmuje zadania publiczne w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:
a) organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym,
b) organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,
c) wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,
d) wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
e) wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych;

2) kultury i sztuki, w tym:
a) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu,
b) organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie powiatu,
c) wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego,
d) wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu gryfińskiego,

3) turystyki i krajoznawstwa, w tym:
a) upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu,
b) wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym,
c) profilaktyka oraz szkolenia, zapewnianie bezpieczeństwa nad wodami w powiecie,
d) wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
1. Na realizację przedsięwzięć wybranych w drodze niniejszego konkursu, przeznaczone zostaną środki finansowe w ogólnej kwocie 65 000,00 zł, z tego:
1) na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 30 000,00 zł;
2) na zadania z zakresu kultury i sztuki - 20 000,00 zł;
3) na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 15 000,00 zł.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, prowadzące działalność w sferach objętych konkursem. Podmioty te mogą złożyć ofertę wspólną, która określać będzie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty oraz ich sposób reprezentacji przed organem administracji publicznej.
2. Oferenci, o których mowa w ust. 1, składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) zwanego dalej rozporządzeniem.
3. Zadania proponowane do realizacji muszą obejmować swoim zasięgiem terytorialny obszar działania organu ogłaszającego ww. konkurs (zasięg powiatowy, tj. minimum 2 gminy położone na terenie Powiatu Gryfińskiego lub o zasięgu ponadpowiatowym).
4. Udzielone dotacje na realizację zadań określonych w §1 będą miały formę wspierania wykonywania tych zadań.
5. Od podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania wymagany jest wkład finansowy
w wysokości minimum 10 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji. Przez wkład finansowy rozumie się finansowe środki własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania.
6. Złożenie oferty nie zobowiązuje do przyznania dotacji.
7. Oferent może złożyć w konkursie jedną ofertę w ramach jednego zakresu zadań publicznych.
8. Złożona oferta nie może być zbieżna pod względem tematyki, zakresu lub terminu realizacji zadania z drugą ofertą złożoną przez tego samego oferenta w tym samym postępowaniu konkursowym. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu.

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania
1. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, Zarząd Powiatu w Gryfinie zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Termin ponoszenia wydatków na realizację zadania ze środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r., natomiast wydatki ze środków własnych lub pochodzących z innych źródeł mogą być wykorzystywane na realizację danego zadania od dnia ogłoszenia konkursu.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Oferent zobowiązany jest do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją. Zmiana tej proporcji może polegać na zwiększeniu wkładu własnego.
4. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:
1) indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;
2) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;
3) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;
4) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;
5) wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie) i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania;
6) koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;
7) usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania.
5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
a) zakup gruntów i nieruchomości,
b) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,
c) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzieleniu dotacji,
d) pokrycie strat i długów.

§ 5. Termin i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., w zamkniętych kopertach z dopisanym rodzajem konkursu odpowiednio: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gryfińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gryfińskiego w zakresie kultury i sztuki” bądź „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gryfińskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa”, opatrzonych pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub z dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów).
2. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino.
3. W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 40 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób z prawem głosu:
1) przewodniczący komisji – członek Zarządu Powiatu;
2) dwóch przedstawicieli komórki realizującej konkurs;
3) dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
3. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych w ust. 2 pkt 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowych;
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowych.
5. Wszystkie powołane w skład komisji konkursowych osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
1) złożoną w zamkniętej kopercie z dopisanym rodzajem konkursu określonym w ogłoszeniu o konkursie lub innym tytułem umożliwiającym identyfikację rodzaju konkursu oraz opatrzoną pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów);
2) złożoną przez podmiot(-y) uprawniony(-e) do jej złożenia;
3) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
4) złożoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
5) wypełnioną zgodnie z „pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty” zawartym w formularzu oferty;
6) w której proponowane działania odpowiadają merytorycznie rodzajowi ogłoszonego konkursu;
7) zawierającą wszystkie wymagane załączniki (w przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem, a ostatnia strona opatrzona dodatkowo datą i podpisem);
8) podpisaną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
9) zawierającą termin realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie;
10) obejmującą swoim zasięgiem terytorialnym obszar działania organu ogłaszającego ww. konkurs;
11) uwzględniającą w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wkład finansowy w wysokości minimum 10 % wnioskowanej kwoty dotacji, który rozumie się jako finansowe środki własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania;
12) zawierającą tytuł konkursu zgodny z rodzajem zadań określonym w ogłoszeniu o konkursie lub inny tytuł umożliwiający identyfikację rodzaju konkursu;
13) zawierającą kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej, zgodnie z zapisami art.14 ust 3-5 ustawy).
7. Oferty niespełniające ww. wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na:
1) uzupełnieniu na kopercie pieczęci firmowej oferenta(-ów) lub dopisku identyfikującego oferenta(-ów);
2) wpisaniu/uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części odpowiednio I „Podstawowe informacje o złożonej ofercie”, II „Dane oferenta(-ów)” i III „Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-ów) wobec organu administracji publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-ów) wobec organu administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej”;
3) uzupełnieniu zapisów dotyczących ewentualnego dokonania wyboru opcji „niepotrzebne skreślić”;
4) dopisaniu, w przypadku, gdy dana sytuacja tego dotyczy, określenia „nie dotyczy” lub dokonania przekreślenia danego pola;
5) uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty planowanego terminu realizacji zadania określonego w części IV „Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego” w pkt 7 „Harmonogram na rok ...”;
6) skorygowaniu omyłek pisarskich i/lub rachunkowych na formularzu oferty w części IV „Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego” w pkt 8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ...” i w pkt 9 „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”;
7) uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
8) wpisaniu daty oferty;
9) uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach;
na wezwanie pracownika Wydziału Edukacji w terminie do 3 dni od dnia wezwania przekazanego pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer. Oferty, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w ww. terminie, zostaną odrzucone.
8. Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria ich oceny:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot (waga kryterium 0-10 punktów);
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie (waga kryterium 0-35 punktów), w tym:
a) jakość wykonania zadania (opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej): 0-15 punktów,
b) charakter powiatowy oddziaływania (zasięg terytorialny): 4-10 punktów, w tym:
- 2 gminy - 4 punkty,
- 3 gminy - 7 punktów,
- 4 gminy - 10 punktów,
c) zasięg i sposób (forma) rozpowszechniania informacji o zadaniu stanowiący aspekt promocji Powiatu Gryfińskiego: 0-5 punktów;
d) kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie: 0-5 punktów;
4) planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
5) planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (waga kryterium 0-5 punktów);
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (waga kryterium 0-5 punktów);
7) realizacja zadania we współpracy z inną(-ymi) organizacją(-ami) – oferta wspólna (waga kryterium 0-5 punktów).
9. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w zależności od ilości prawidłowo złożonych ofert, limitu środków finansowych oraz uzyskanej punktacji.

§ 7. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w latach 2016-2018 na dofinansowanie zadań publicznych:
Lp. Rodzaj zadania 2016 r. 2017 r. 2018 r.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 39 984,00 41 400,00 37 000,00
2. Kultura i sztuka 15 000,00 15 700,00 18 000,00
3. Turystyka i krajoznawstwo 12 520,00 10 000,00 15 000,00

Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod nr telefonu: 91 404 50 00 wew. 221 w godz. 7.30-15.30.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony