< Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Do kogo adresowana jest pomoc?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?                    

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Samorząd powiatowy wyznacza jednostkę organizacyjną do realizacji programu, która dysponuje formularzami wniosków, rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy – na ogół jednostką tą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 roku.

Z treścią programu można zapoznać się pod adresem: gttps//www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-program-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-w-2019

Informacje