Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "Mur, ale historia Wojska Polskiego". Organizatorzy zachęcają do tworzenia murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 3.000.000 zł.
1. Cele konkursu:
1) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie polskich tradycji orężnych od średniowiecza po współczesność;
2) upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat historii oręża polskiego poprzez ukazanie wydarzeń oraz wybitnych postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie polskiej państwowości oraz walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny;
3) upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci w historii oręża polskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka przekazu, jakim jest mural;
4) aktywizowanie środowisk lokalnych do poznawania i kultywowania tradycji orężnych w regionie, w tym o zapomnianych lokalnych bohaterach walk o niepodległość;
podkreślanie znaczenia dokonań Sił Zbrojnych RP i ciągłości łańcucha żołnierskich pokoleń.
Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć wyłącznie 1 ofertę.
Wnioski należy składać do 8 czerwca 2022 r., do godziny 16.15.
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.
Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty możesz:
• złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej),
• przesłać na adres: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa z dopiskiem na kopercie: OTWARTY KONKURS OFERT NR EW. 08/2022/WD/DEKiD pn. MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-082022wddekid

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony