< Regulamin + wniosek - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Załącznik do Uchwały Nr 316/2020
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 23 lipca 2020 r.

Tryb i szczegółowe zasady przyznawania

nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu

 

 § 1
Postanowienia wstępne

1. Ustala się tryb i szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu, zwany dalej Regulaminem.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

    a) nagrodzie, rozumie się: Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu,
    b) kapitule, rozumie się: kapitułę powołaną do opiniowania wniosków i przyznawania nagród w danej kategorii.

3. Celem nagrody jest uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób, organizacji bądź instytucji, które poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Gryfińskiego w kraju i poza jego granicami.

4. Nagroda ma charakter konkursu i przyznawana jest corocznie.

5. Każda edycja obejmuje dokonania kandydatów w okresie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym składany jest wniosek.

6. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się poprzez:

§ 2
Kategorie nagród

 Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

1) Kultura i sztuka – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury tj.:

2) Sport, turystyka i rekreacja – stanowi uhonorowanie:

3) Pro publico bono – za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego, w szczególności za:

§ 3
Zgłoszenia do nagrody

1. Kandydatami do nagrody mogą być:

2. Nagroda może być przyznana na wniosek:

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu <<pobierz>>

§ 4
Skład i zadania Kapituły

 1. W skład kapituły wchodzą:

     1) Przewodniczący: Starosta Gryfiński lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
oraz członkowie:
     2) Przewodniczący Rady Powiatu lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
     3) burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gryfińskiego lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele,
     4) pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, pełniący jednocześnie funkcję protokolanta.

2. Imienny skład kapituły corocznie ustala Zarząd Powiatu w Gryfinie w formie uchwały.

3. Do zadań kapituły należy ocena wniosków pod względem formalnym i opiniowanie kandydatur oraz wybór laureatów w poszczególnych kategoriach.

4. Członkowie kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 5
Tryb pracy kapituły

1. Udział w pracach kapituły powinien być osobisty. Kapituła może prowadzić prace i głosować przy obecności 2/3 jej składu.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach przewodniczący kapituły może wyrazić zgodę na głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez członka kapituły, którego osobisty udział w wyznaczonym dniu posiedzenia jest niemożliwy.

3. Członek kapituły, który kandyduje do nagrody lub jest reprezentantem podmiotu zgłoszonego do nagrody, nie bierze udziału w głosowaniu w danej kategorii.

4. Wnioski są oceniane przez kapitułę w poszczególnych kategoriach w oparciu o następujące kryteria:

oraz dodatkowo:

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

6. Tryb wyłaniania laureatów:

7. Decyzje kapituły dotyczące wyboru laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Z posiedzenia kapituły sporządzany jest protokół, który zatwierdza i podpisuje przewodniczący kapituły.

9. Członkowie kapituły są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wyników głosowania do chwili wręczenia nagród.

§ 6
Nagroda

1. Nagroda ma charakter rzeczowo-finansowy. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymują: statuetkę bociana, dyplom przyznania nagrody oraz nagrodę finansową w wysokości 4 000,00 zł brutto.

2. Wszyscy pozostali zgłoszeni do nagrody kandydaci otrzymują dyplom wyróżnienia.

3. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie z okazji Narodowego Święta Niepodległości lub na uroczystej gali.

4. Po wręczeniu nagród lista laureatów podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu www.gryfino.powiat.pl, na portalu społecznościowym facebook Powiat Gryfiński ludzie i wydarzenia oraz w mediach lokalnych.

5. Laureaci mają prawo do upowszechniania informacji o otrzymanej nagrodzie oraz wykorzystania wizerunku statuetki bociana we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych i wystawienniczych.

Nagroda Starosty Gryfińskiego