Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2021 r.

 1. Informacje ogólne
  1. Udział w pracach Komisji konkursowej jest bezpłatny.
  2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) dokona Zarząd Powiatu w Gryfinie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji konkursowej.
 2. Wymagania stawiane kandydatomW skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
  3. posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.
 3. Zadania członka Komisji konkursowej
  Do zadań członka Komisji konkursowej należeć będzie:
  1. udział w posiedzeniach Komisji,
  2. zapoznanie się z ofertami,
  3. zaopiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
  4. podpisanie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej.
 4. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
  Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia, i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Gryfinie na adres: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie do 9 listopada 2020 r.

Do pobrania:

info
Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony