Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 100 mln zł.

Zadania realizowane w ramach naboru: upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim; wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”; wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach naboru mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje) – z wyłączeniem polskich związków sportowych.

Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Główne cele: zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych; tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia; wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju; promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk
i grup społecznych; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu; edukacja patriotyczna poprzez sport; przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej; niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety: inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych; promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej; integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego; wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 1 marca 2024 roku

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

baner pomniejszony

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony