17 kwietnia br. w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu został przedstawiony odpis z Rejestru Przedsiębiorców informujący o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym  w dniu 14 kwietnia 2014 r. Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie. Dokument zaprezentowała Alina Leończyk  - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie. 20 marca br. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie.

Celem Spółdzielni „Promyk” jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w spółdzielni. Jednocześnie spółdzielnia będzie podejmować działania ze sfery pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powołanie przez Powiat Gryfiński Spółdzielni Socjalnej "Promyk" jest alternatywną misją w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Jednocześnie, dzięki uczestnictwu naszego powiatu w powołaniu i działalności ww. spółdzielni rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony