Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Informacje

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na wsparcie/powierzenie realizacji w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

3) turystyki i krajoznawstwa;

4) ochrony i promocji zdrowia.

KRYTERIA OGÓLNE

1. W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczą konkursy oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata;

6) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.

 Formularz zgłoszenia

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony