< Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Jak co roku trwa akcja rozliczania PIT, każdy z nas może zdecydować się na przekazanie jednego procenta swojego podatku tylko jednej, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).
Jak przekazać 1 procent podatku, po zmianie przepisów, czyli po likwidacji obowiązku rozliczania się z urzedem i wprowadzeniem usługi Twój e-PIT? Likiwidacja obowiązku rozliczania nie oznacza, że nie możemy tego zrobić chcąc skorzystać z ulg czy świadomie i aktywnie przekazać 1%. Nadal więc możemy samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym (zweryfikować, poprawić lub uzupełnić PIT-37 lub/ i PIT-38) i m.in. wskazywać OPP. Wskazanie OPP jest możliwe, jeśli rozliczamy się korzystając z usługi Twój e-PIT, a także wtedy kiedy zdecydujemy się na rozliczenie papierowe. 
Pozostawiając rozliczenie urzędowi skarbowemu, możemy się spodziewać, że jeśli w poprzednim roku przekazaliśmy jakiejś organizacji 1%, to w rozliczeniu w 2020 roku zostanie wskazana ta sama OPP, jeśli jest na liście uprawnionych do otrzymania 1%. Jeśli natomiast w roku 2019 nie wskazaliśmy żadnej OPP, a w roku 2020 nic nie zrobimy z naszym PIT-em, to nie przekazujemy 1%. Urząd skarbowy nie ma kompetencji, żeby wskazać OPP za nas. 

Pozostała część zostaje bez zmaina, przekazanie 1% podatku wiąże się z bardzo szybką i prostą procedurą, która nie nastręcza podatnikom żadnych problemów. Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać 1% należnego podatku, a w miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek. Kwota może być niższa niż 1%, ale nie może go przekraczać. 

W składanym zeznaniu podatkowym możemy podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizacje pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
W deklaracji rocznej możemy również zaznaczyć, że chcemy przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas należy zaznaczyć pole, poprzez które upoważniamy urząd skarbowy do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli wyrazimy zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:
• dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
• wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
• przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).
Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli nie chcemy ujawnić swoich danych (pozostać anonimowym), nie ma konieczności wyrażania zgody.

 

WYKAZ LOKALNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach
nr KRS 000128165
Cel działania: Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju 
nr KRS 0000248870
Cel działania: Wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie "Dom Z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju 
nr KRS 0000270376
Cel działania: Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju i jego mieszkańcom.

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach 
nr KRS 0000275542
Cel działania: Wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej a w szczególności pomoc DPS w Dębcach jako placówce opieki całodobowej, która zaspakaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie 
nr KRS 0000347182
Cel działania: Działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzeniem warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „NASZE LOTNISKO” w Chojnie 
nr KRS 0000321760
Cel działania: Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do wychowania, edukacji i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta i gminy Chojna, w szczególności mieszkających na terenie osiedla Lotnisko w Chojnie. Podejmowanie pomocy w działalności charytatywnej i edukacyjnej obejmującej dzieci z rodzin zaniedbanych edukacyjnie i społecznie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST”
nr KRS 0000156021
Cel działania: Inicjowanie, podejmowani, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności oparcia społecznego dla nich i ich rodzin.

Informacje