< Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa .. - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2020

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do realizacji zadania publicznego na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2020 zostało wybrane Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" z siedzibą w Szczecinie.

Jednocześnie, w związku z tym, że w otwartym konkursie ofert żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do prowadzenia tego punktu jako punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. wybrano Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" z siedzibą w Szczecinie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 126.060,00 zł.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski

Informacje