Wyszukiwarka
Treść główna

Przekaż 1% i pomóż realizować działania organizacji działających na rzecz mieszkańców powiatu gryfińskiego.

Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?
Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę. Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego do właściwej rubryki w zeznaniu podatkowym (PIT). Podatnik przekazujący 1% ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego, ale nie musi tego robić. Informację w naszym imieniu przekazuje urząd skarbowy. Następnie składamy PIT we właściwym urzędzie skarbowym lub przesyłamy internetowo. Urząd skarbowy przekazuje za nas 1% na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Na terenie naszego powiatu działa 10 organizacji uprawnionych do pozyskania środków z 1%. Poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego:
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach
nr KRS 000128165
Cel działania: Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju
nr KRS 0000248870
Cel działania: Wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie "Dom Z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju
nr KRS 0000270376
Cel działania: Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju i jego mieszkańcom.
Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach
nr KRS 0000275542
Cel działania: Wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej a w szczególności pomoc DPS w Dębcach jako placówce opieki całodobowej, która zaspakaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie
nr KRS 0000347182
Cel działania: Działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzeniem warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „NASZE LOTNISKO” w Chojnie
nr KRS 0000321760
Cel działania: Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do wychowania, edukacji i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta i gminy Chojna, w szczególności mieszkających na terenie osiedla Lotnisko w Chojnie. Podejmowanie pomocy w działalności charytatywnej i edukacyjnej obejmującej dzieci z rodzin zaniedbanych edukacyjnie i społecznie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST”
nr KRS 0000156021
Cel działania: Inicjowanie, podejmowani, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności oparcia społecznego dla nich i ich rodzin.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” koło nr 1 w Gryfinie
nr KRS 0000836086
Cel działania: Inicjowanie, podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności, oparcia społecznego dla nich i ich rodzin.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bądź Bliżej Nas” w Cedyni
nr KRS 0000036600
Cel działania: Tworzenie warunków do pełnego fizycznego i społecznego rozwoju osób niepełnosprawnych. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców osób niepełnosprawnych. Współdziałanie z organizacjami administracji publicznej.

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce
nr KRS 0000569616
Cel działania: Ochrona przyrody, krajobrazu i środowiska ze szczególnym priorytetem ochrony siedlisk przyrodniczych oraz objętych ochroną gatunkową – roślin i zwierząt, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pod katem gospodarki wodnej, leśnej, rolniczej, zagospodarowania przestrzennego

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony