Najważniejszym punktem porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 26 czerwca br. było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Przed głosowaniem radni zapoznali się z przedstawionym przez skarbnika Powiatu Izabelę Świderek sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok oraz pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Rada Powiatu uznała, że Zarząd Powiatu w ubiegłym roku dobrze rozporządzał publicznymi środkami, w związku z czym większością głosów (16 za, 4 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium.
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony