Kolejne spotkanie starosty gryfińskiego Wojciecha Konarskiego z wójtami i burmistrzami gmin naszego powiatu odbyło się 17 marca. Poświęcone ono było szkolnemu współzawodnictwu sportowemu dzieci i młodzieży. Uzgodniono, że zarówno gminy, jak i powiat wesprą finansowo, poprzez gminę Gryfino, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, doceniając jego rolę dla rozwoju sportu szkolnego i współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Ustalono także, że powiat rozszerzy powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej pozostałym siedmiu gminom w powiecie (dotychczas funkcję bibliotek powiatowych pełniły biblioteki w Chojnie i w Gryfinie). W związku z tym powiat zawrze z gminami stosowne porozumienia i przekaże dotacje na realizację określonych w nich zadań.
Podjęte na spotkaniu ustalenia muszą najpierw zatwierdzić właściwe Rady.
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony