baner zajawkaZachęcamy do przekazania 1,5% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego z powiatu gryfińskiego. Dzięki pozyskanym środkom nasze lokalne organizacje pozarządowe będą wspierać mieszkańców powiatu realizując zadania z zakresu działalności pożytku publicznego. Wykaz OPP z powiatu gryfińskiego:


Nr KRS: 0000036600
Miejscowość: Cedynia
Cele działania: zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, inwalidów, ich opiekunów i przyjaciół w celu: reprezentowania interesów środowiska osób niepełnosprawnych i inwalidów, tworzenia możliwości poprawy ich warunków życiowych, zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, wyzwalania inicjatywy w celu wszechstronnej rehabilitacji, kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a inwalidami i osobami niepełnosprawnymi, przeciwdziałania izolacji wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych, działania na rzecz integracji, rozwijania i współpracy z innymi organizacjami europejskimi, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Nr KRS: 0000321760
Miejscowość: Chojna
Cele działania: podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do wychowania, edukacji i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Miasta i Gminy Chojna, a w szczególności mieszkających na terenie osiedla lotnisko w Chojnie. Podejmowanie pomocy w działalności charytatywnej i edukacyjnej obejmującej dzieci z rodzin zaniedbanych edukacyjnie i społecznie. Udzielanie pomocy materialnej i personalnej w prowadzeniu świetlicy środowiskowej, działającej na osiedlu lotnisko, przy parafii NMP Matki Kościoła w Chojnie.

Nr KRS: 0000275542
Miejscowość: Dębce
Cele działania: wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej, a w szczególności pomoc domowi pomocy społecznej w Dębcach, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Wspieranie zadań statutowych domu pomocy społecznej w Dębcach ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych poprzez prowadzenie domu dziennego pobytu, klubu integracji społecznej. Wspieranie osób starszych, przewlekle somatycznie chorych i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego, działanie z zakresu aktywnej integracji pomocy społecznej. Tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej. Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych w społeczności międzypokoleniowej. Zapewnienie godnej i pogodnej jesieni życia mieszkańcom domu pomocy społecznej w Dębcach, jak również pomocy w przeżywaniu tej jesieni mieszkańcom wsi zamieszkałym w pobliżu domu.
WWW: DPS Dębce

Nr KRS: 0000128165
Miejscowość: Goszków
Cele działania: tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Działalność ta ma charakter nieodpłatny. Stowarzyszenie może podejmować inicjatywy i działania w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej w tym zakresie ośrodków i zakładów opiekuńczych. Stowarzyszenie może podejmować inicjatywy i działania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także w zakresie promocji gminy Mieszkowice oraz gminy Moryń.
FB: Warsztaty Terapii Zajęciowej Goszków

Nr KRS: 0000347182
Miejscowość: Gryfino
Cele działania: działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
WWW: PSONI Gryfino

Nr KRS: 0000836086
Miejscowość: Gryfino
Cele działania: inicjowanie, podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności, oparcia społecznego dla nich i ich rodzin.
FB: Most Koło nr 1 w Gryfinie

Nr KRS: 0000899825
Miejscowość: Gryfino
Cele działania: działalność profilaktyczna mająca na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności związanych z bezpieczeństwem wśród społeczeństwa, wspieranie inicjatyw społecznych, a także działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego w nagłych stanach zagrożenia i dbanie o jego bezpieczeństwo.
WWW: Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze

Nr KRS: 0000123159
Miejscowość: Moryń
Cele działania: aktywizowanie społeczeństwa do rozwoju turystyki w regionie, działanie na rzecz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki w tym: gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej; konserwacja i pielęgnacja zabytków w mieście i okolicy; zbieranie dokumentów i materiałów z przeszłości miasta; stworzenie izby pamięci; promocja i reklama miasta i jeziora Morzycko; aktywne działanie na rzecz ekologii; działania wspierające organizacje kulturalno-rozrywkowe; działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego; działania na rzecz integracji europejskiej.
FB: Stowarzyszenie przyjaciół Morynia i jeziora Morzycko

Nr KRS: 0000156021
Miejscowość: Nowe Czarnowo
Cele działania: inicjowanie, podejmowanie, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności oparcia społecznego dla niech i ich rodzin.
FB: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Most"

Nr KRS: 0000133561 
UWAGA! W Tytule należy wpisać TPD przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie
Miejscowość: Nowe Czarnowo
Cele działania: ochrona i promocja praw dziecka; ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą i złym traktowaniem; przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu; pomoc dzieciom, które są ofiarami wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw; zapobieganie dziecięcej samotności; wyrównywanie szans dziecka, niezależne od sytuacji finansowej rodziny, stanu zdrowia lub zamieszkania; wspieranie rodzin w zadaniach opiekuńczo - wychowawczych; wspieranie dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo; organizowanie czasu wolnego dzieci, dożywiania i pomocy w nauce.
FB: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nr KRS: 0000270376
Miejscowość: Trzcińsko-Zdrój
Cele działania: wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, a w szczególności pomoc domowi pomocy społecznej w Trzcińsku-Zdroju i jego mieszkańcom, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja ich potrzeby życiowe zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Wspieranie zadań statutowych domu pomocy społecznej w Trzcińsku-Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego. Tworzenie warunków do współuczestniczenia osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej. Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych w społeczności międzypokoleniowej.
WWW: Dom z sercem

Nr KRS: 0000248870
Miejscowość: Trzcińsko-Zdrój
Cele działania: wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla domu dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.
WWW: Stowarzyszenie na rzecz dzieci z domu dziecka w Trzcińsku-Zdroju

Nr KRS: 0000569616
Miejscowość: Witniczka
Cele działania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz integracji cudzoziemców; ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; turystykę i krajoznawstwo; porządek i bezpieczeństwo publiczne.
FB: Stowarzyszenie ochrony natury i krajobrazu
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony