Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu gryfińskiego do udziału w projekcie „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”.

W ramach tego projektu powołano Zachodniopomorską Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych KOMPAS, w której skład wchodzą organizacje z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Główny cel projektu: wzmocnienie potencjału zachodniopomorskich organizacji pozarządowych wspierających III sektor poprzez poprawę ich zdolności do tworzenia sieci współpracy
Cele szczegółowe projektu:
• Podniesienie poziomu aktywności działaczy sektora pozarządowego
• Zwiększenie poziomu wiedzy zachodniopomorskich organizacji w zakresie tworzenia i wzmacniania metod współpracy z administracją publiczną
• Wzrost świadomości przedstawicieli JST i NGOs z terenu województwa na temat roli pełnomocników ds. NGOs w budowaniu wzajemnej współpracy
• Wzmocnienie zasobów ludzkich organizacji członkowskich nowotworzonej Sieci
• Wzrost znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym województwa
• Utworzenie Sieci organizacji wspierających III sektor w woj. zachodniopomorskim
Projekt kierowany jest do 84 przedstawicieli organizacji pozarządowych – infrastrukturalnych, 30 osób z pozostałych NGOs oraz 80 osób z administracji publicznej.
Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo - 1 organizacja w każdym z 21 powiatów.

Wymogi obligatoryjne uwzględniane w procesie rekrutacji członków Sieci:
• status prawny - organizacja pozarządowa,
• obszar działania - minimum teren danego powiatu,
• prowadzenie działalności wspierającej (np. informacja, doradztwo, konferencje itp.),
• biuro czynne min. 2 dni w tygodniu,
• posiadane wyposażenie: telefon, Internet,
• dostęp do kadry będącej w stanie świadczyć podstawowe usługi przewidziane dla organizacji infrastrukturalnych (udzielanie informacji o III sektorze, gromadzenie danych o NGOs, o metodach współpracy z JST, prowadzenie działań rzeczniczych itp.)

Wymogi dodatkowe
(brane pod uwagę przy większej liczbie chętnych, spełniających wymogi obligatoryjne)

• liczba zatrudnionych pracowników,
• wyposażenie biura (fax, ksero i in.)

Dlaczego warto przystąpić do Sieci?
Organizacjom członkowskim oferujemy:
• dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowej,
• dostęp do wiedzy z zakresu metod i źródeł wsparcia sektora pozarządowego,
• wymianę informacji i doświadczeń z innymi członkami w ramach Sieci,
• promocję działań organizacji członkowskich na szczeblu wojewódzkim,
• udział w realizacji wspólnych projektów całej Sieci i/lub poszczególnych członków w ramach Sieci.

Szczegółowe informację oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.kcwis.org.pl.

 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony