11 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się XIII posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie. Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności rady za okres kadencji 2009-2013. Powiatową radę zatrudnienia powołuje starosta na okres 4 lat. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach polityki rynku pracy.

W skład rady wchodzili przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organizacji społeczno-zawodowych rolników oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie otworzył Marian Sozański - przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia. Następnie przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie przedstawili następujące informacje o: sytuacji na rynku pracy, wykorzystaniu środków finansowych za 2012 r., działaniach podejmowanych przez PUP w 2012 r. na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie gryfińskim. Na zakończenie spotkania przewodniczący przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności rady za okres kadencji 2009-2013.

Obecny na spotkaniu starosta – Wojciech Konarski, podziękował wszystkim członkom rady za pracę w minionej kadencji.
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony