Oddział Przygotowania Wojskowego w ZSP w Chojnie

info opw

W 2021 roku uruchomiono w Zespole Szkół Ponadpodstawowych wirtualną strzelnicę.

info strzelnica

 

Edukacja wojskowa w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych 

Program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, koordynowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe, specjalistyczne formy kształcenia odbywały się w oparciu  o  programy autorskie, czego efektem był różny poziom wiedzy wojskowej uczniów  i  podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej absolwentów klas wojskowych.

   certyfikat 1   certyfikat 2

Program uruchomiony został 1 września 2017 roku, kiedy to ruszyła jego pierwsza edycja z udziałem 58 szkół. Jedną z nich, od I edycji, jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie. Obecnie trwa V edycja programu. Nauka w ramach programu trwa dwa lata szkolne.  Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego i  podczas obozów szkoleniowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych  przedmiotu Edukacja wojskowa, realizowanych jako innowacja pedagogiczna. Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu jednostek wojskowych  i  instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole prowadzonych przez  instruktorów  wojskowych. Uczniowie raz w miesiącu realizują w patronackiej jednostce wojskowej  Wojskowe Dni Szkoleniowe. Finalnie program zmierza do utworzenia w Polsce, w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW), sieci szkół, które będą prowadziły w ramach innowacji pedagogicznych jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas wojskowych.

Program ma charakter ogólnopolski. Organizatorom zależy aby na obszar administrowany przez każde WKU przypadała przynajmniej jedna szkoła prowadząca klasy wojskowe, przy jedoczesnej możliwości przydzielenia jednostki wojskowej, która udziela wsparcia szkoleniowego w procesie nauczania Edukacji Wojskowej.

Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły, poprzez:

 • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
 • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych,
 • stałe konsultacje, już w toku realizacji programu, przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnej do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania w formie dotacji celowej zakupu umundurowania i  sprzętu wykorzystywanego do  szkolenia, zaświadczenia potwierdzającego ukończenie  Edukacji wojskowej w  Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału, wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW, jako przedmiotu uzupełniającego, wraz z oceną końcową.

 • Kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Promowanie właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby wojskowej.
 • Zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej: zawodowej, terytorialnej, kandydackiej.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań.
 • Kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych oraz zdolności obronnych.

Ponadto realizacja przedmiotu EW będzie ukierunkowana na:

 • Promocję obronności i Sił Zbrojnych RP.
 • Wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.
 • Upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, a w szczególności umiejętności racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń militarnych i niemilitarnych, np. klęsk żywiołowych.
 • Przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

 

  

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony