Informacje

          

SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1.   Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

2.   Postawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (T.j. Dz. U z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwała Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3.   Termin konsultacji: od dnia 18 października do dnia 10 listopada 2023 r.

4.   Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie

5.   Adres strony internetowej, na której udostępniono przedmiot konsultacji:

https://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=ogia_orw1_1&nr=5929

https://www.gryfino.powiat.pl/8-news/wydarzenia/3145-konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-z-ngo-na-rok-2024

6.   Przebieg konsultacji:

W dniu 12 października 2023 r. Zarząd Powiatu ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem ww. programu oraz formularzem ankiety, dotyczącej uwag do projektu programu, zamieszczono w dniu 18.10.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gryfińskiego oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego (zanotowano 62 wejścia), a także na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego. Dodatkowo, ogłoszenie umieszczono na portalu Facebook (zanotowano 588 wyświetleń).

Uwagi do projektu Programu można było zgłaszać w formie wypełnionej i podpisanej ankiety dostępnej w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Gryfinie, na stronie BIP oraz na stronie internetowej. Wypełnioną i podpisaną ankietę należało dostarczyć elektronicznie lub przesłać pocztą tradycyjną do Starostwa Powiatowego w Gryfinie do dnia 10.11.2023 r. Decydowała data wpływu do urzędu.

Ponadto, zaplanowane zostało otwarte spotkanie w siedzibie Starostwa w dniu 7.11.2023 r. o godz. 14.00. Zaproszenie przesłano e-mailem do organizacji oraz umieszczono na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego.

7.   Podsumowanie konsultacji:

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne ankiety dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Z udziału w otwartym spotkaniu również nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

                                                                                        

                    

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony