Screenshot 20221027 132807 Canva kopia

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO #bezprzemocy W RAMACH OGÓLNOŚWIATOWEJ KAMPANII
,,19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w Powiatowym Konkursie Plastycznym #bezprzemocy, zwanej dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna.
3. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Gryfiński, Burmistrz Gminy Chojna, Komendant Komisariatu Policji w Chojnie oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
4. Koordynatorami Konkursu są Magdalena Zagajewska - psycholog, tel. 502681379, Bernarda Pasek – Macyszyn – pedagog, tel. 530706080.

§ 2.
CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wspieranie idei ogólnoświatowej kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” organizowanej przez fundację po Drugie, której przyświeca cel budowania świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy.

§ 3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat oraz osób pełnoletnich
z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu gryfińskiego.

§ 4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
- temat pracy – praca może przedstawiać artystyczne wizje autora z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
- rozmiar – format A3;
- forma i technika :
o dowolna technika płaska - preferowane techniki malarskie (np. ołówek, kredki, pastele suche lub olejne, farby plakatowe, akwarela, grafika, techniki mieszane, autorskie itp.);
o techniki wypukłe, 3d, plastelina i inne nie będą brane pod uwagę przy ocenie i traktowane jako niezgodne z regulaminem;
- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i grupowych;
- jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę;
- praca zgłoszona na Konkurs musi być wykonana samodzielnie oraz nienagrodzona w innych konkursach i niepublikowana wcześniej;
2. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie metryczkę zawierającą:
- imię, nazwisko i wiek uczestnika,
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/instruktora, tel. kontaktowy
- nazwę, adres pocztowy, telefon i adres e-mail placówki.

 § 5.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
w terminie do 18.11.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)
4. Wysyłka prac na koszt uczestnika.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
6. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 18.11.2022 r.
7. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs”.
8. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

§ 6.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się z minimum trzech osób.
2. Komisja zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.
3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Organizatora Konkursu.
4. Do zadań komisji konkursowych należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz sporządzenie protokołu komisji konkursowej o wynikach. Organizator konkursu odpowiada za zakup nagród I wręczenie nagród laureatom.
5. Do dnia 29.11.2022 r. Komisja wyłoni zwycięskie prace w następujących przedziałach wiekowych:
• 3-6 lat
• 7-10 lat
• 11-14 lat
• 15-18 lat
• 18 lat i więcej

6. Głównymi kryteriami oceny prac będą:
• zgodność z tematem konkursu,
• oryginalność i pomysłowość,
• estetyka wykonania pracy,
• walory edukacyjne i poznawcze pracy.
7. Komisja konkursowa sporządza końcowy protokół i wyłania laureatów. Nie dopuszcza się przyznawania miejsc ex equo.
8. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
9. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
10. Wyniki Konkursu oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane 7 dni przed wydarzeniem.
11. Dodatkowo placówki, z których pochodzić będą nagrodzone prace zostaną poinformowane telefonicznie.
12. Przyznane nagrody należy odebrać osobiście podczas wręczenia nagród. O terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje 7 dni wcześniej. Nagrodę można odebrać osobiście w innym terminie jedynie za zgodą Organizatora. Nie ma możliwości wysyłki nagród (w przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkursu w stacjonarnej formule Organizatorzy skontaktują się z placówkami celem ustalenia sposobu przekazania nagród/dyplomów). Nieodebrane nagrody w wyznaczonym terminie przechodzą na własność organizatora.
13. Placówki, z których pochodzić będą nagrodzone prace zobowiązane są do potwierdzenia przybycia na uroczyste wręczenie nagród do dnia 05.06.2022r.
14. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Konkursu Plastycznego #bezprzemocy znaleźć można na stronie internetowej Organizatora.

§ 7.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace Konkursowe zostaną wyeksponowane podczas wręczenia nagród.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac.

§8.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Wystawy, uczestnik wyraża zgodę na:
• przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Wystawy i realizacji jej celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
• nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in.
w Internecie) pracy konkursowej uczestnika/uczestników, jego imienia, nazwiska, nazwy szkoły, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

§ 9.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Prace należy przesłać bez passe-partout, niezrolowane.
2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne
z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób oraz niezgodne z Regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania.
3. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia ich do konkursu wszelkie autorskie prawa przechodzą na Organizatora. Prace mogą być wykorzystane
i powielane do różnych publikacji, bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów. Powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie prac nagrodzonych w konkursie.
4. Organizator przechowuje prace konkursowe przez okres 3 miesięcy.
5. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów podróży. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
• Magdalena Zagajewska, numer telefonu 502681379,
• Bernarda Pasek-Macyszyn, numer telefonu 530706080.

Załączniki do Regulaminu:
1. Oświadczenie
2. Oświadczenie dla osoby pełnoletniej

 

 

 

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony