logotypy riip

Zakres Projektu obejmuje utworzenie systemu RIIP WZ jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego bazującego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym. Wynikiem tego będzie uporządkowanie i standaryzacja procesów związanych z realizacją zadań publicznych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką przestrzenną województwa oraz unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także między jednostkami administracji publicznej, usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania i analiz oraz monitoringu procesów gospodarczych w oparciu o wiarygodne dane przestrzenne.

System informacji przestrzennej RIIP WZ rozszerzy i ułatwi dostęp obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie e-usług publicznych administracji samorządowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, a architektura modułowa umożliwi rozbudowę oprogramowania o kolejne funkcjonalności i warstwy tematyczne wykorzystujące dane przestrzenne, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami.
Wyszczególniając niezbędny zakres rzeczowy realizacji projektu RIIP WZ to:
• cyfryzacja, digitalizacja danych o charakterze przestrzennym;
• budowa systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do danych przestrzennych oraz rozbudowa funkcjonalności systemów dziedzinowych do obsługi danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
• dostawa sprzętu teleinformatycznego, umożliwiającego sprawne funkcjonowanie systemu RIIP WZ oraz komunikację z węzłem powiatowym.
O projekcie RIIP WZ

Celem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu RIIP WZ ułatwi warunki działania przedsiębiorcom, wpłynie na poprawę jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną. W szczególności projekt usprawni funkcjonowanie administracji samorządowej województwa. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystać różne szczeble administracji publicznej oraz powiązane z nimi jednostki realizujące cele publiczne. Wdrożone usługi będą udostępniane różnymi kanałami, niezależnie od miejsca przebywania (wystarczy dostęp do sieci Internet) i wykorzystywanej technologii (sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne). Planowane e-usług będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. Planowana inwestycja koncentruje się na utworzeniu nowych usług świadczonych dla obywateli drogą elektroniczną. Użytkownicy systemu RIIP WZ będą posiadali możliwość załatwienia spraw drogą drogę elektroniczną np. związanych z zadaniami realizowanymi przez poszczególne wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także skorzystania z usług w innych dziedzinach, które będą dostępne w systemie. System RIIP WZ przewiduje również poprawę funkcjonalności, podniesienia stopnia dojrzałości usług realizowanych z dziedziny Geodezji i Kartografii na poziomie województwa i powiatów. System RIIP WZ przeznaczony będzie dla jak najszerszego grona odbiorców w tym dla osób niepełnosprawnych poprzez uwzględnienie rekomendacji WCAG 2.0, przynajmniej na poziomie AA. Uwzględniając różne potrzeby użytkowników RIIP WZ w tym osoby z różnymi niepełno sprawnościami system będzie posiadał funkcjonalność umożliwiającą powiększanie tekstu, zmianę czcionki, grafiki tekstowe o różnym kontraście. Realizowane w ramach systemu RIIP WZ usługi wewnątrzadministracyjne przyczynią się do usprawnienia załatwienia spraw administracyjnych poprzez szybszy dostęp do informacji niezbędnych do podjęcia stosownej decyzji bądź realizacji usługi. Wiąże się to z lepszą jakością oraz szybszą obsługą interesantów korzystających z usług świadczonych przez administrację publiczną. System RIIP WZ będzie w interoperacyjny, w założeniu interfejsy będą funkcjonować w zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości..
Partnerzy projektu RIIP WZ

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest przedsięwzięciem realizowanym na podstawie zawartej umowy w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Partnerzy projektu RIIP WZ:
1. Województwo Zachodniopomorskie – Partner wiodący
2. Powiat Białogardzki
3. Powiat Choszczeński
4. Powiat Drawski
5. Powiat Goleniowski
6. Powiat Gryficki
7. Powiat Gryfiński
8. Powiat Kamieński
9. Powiat Kołobrzeski
10. Powiat Koszaliński
11. Powiat Łobeski
12. Powiat Myśliborski
13. Powiat Policki
14. Powiat Pyrzycki
15. Powiat Sławieński
16. Powiat Stargardzki
17. Powiat Szczecinecki
18. Powiat Świdwiński
19. Powiat Wałecki
20. Gmina Miasto Koszalin
21. Gmina Miasto Szczecin
22. Gmina Miasto Świnoujście
Finansowanie projektu:
• Łączna wartość projektu RIIP WZ: 58 689 700,96 zł
• Dofinansowanie środkami finansowymi EFRR: 49 886 245,81 zł
• Dofinansowanie środkami finansowymi Budżetu Państwa: 5 868 970,09 zł
• Środki finansowe stanowiące wkład własny: 2 934 485,06 zł


„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

 

 Dane Wojewódzkie

Integracja Danych 

Film

Film_1

 

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony