Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”.

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

Termin składania ofert upływa 8 marca 2023 roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
1) organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, 
prowadzące działalność statutową na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy, na rzecz mieszkańców tego województwa – zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi”.

Rodzaj zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Obszary wsparcia:
1. Działalność na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2. Działalność na rzecz osób ubogich, wymagających wsparcia regionalnego systemu pomocy żywnościowej.

3. Działalność na rzecz rodzin objętych pomocą społeczną w związku z potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, a także bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 250.000,00 zł.

Więcej informacji dostępnych:  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - ZUW

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony