Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie gryfińskim (I)”.

Projekt jest realizowany od 01.01.2023 r. do 31.06.2024 r.

Projekt skupia się na poprawie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych, przeciwdziałaniu i zwalczaniu bezrobocia. Promowaniu równych szans dla każdego w dostępie do rynku pracy, m.in. poprzez: indywidualne poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy; dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej; staże zawodowe; szkolenia zawodowe oraz bony szkoleniowe.

Cel projektu - poprawa poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez działania wspierające i promujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samozatrudnienia.

Grupa docelowa – osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP Gryfinie), osoby w wieku 18-29 lat, osoby po 55 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane (z wykształceniem niższym niż policealne), kobiety.

plakat

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony