Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie powstał w wyniku połączenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie funkcjonującego od 1977 roku oraz szkół w Nowym Czarnowie funkcjonujących w różnej formie od roku 1957.

W skład Zespołu wchodzą:
- Szkoła Podstawowa,

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Podstawowym celem placówki jest wszech­stronny rozwój osobowości uczniów, usprawnianie za­burzonych funkcji psychomoto­rycznych i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie.

Misja szkoły:

„Moja szkoła – mój drugi dom"

Informacje ogólne:

 • Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zapewnia szeroki, bezpłatny dostęp do nowoczesnych form rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i nauczania zgodnego z zasadami nowoczesnej pedagogiki.
 • Świadectwa szkolne wydawane uczniom nie zawierają adnotacji o fakcie posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pieczęcie szkolne umieszczane na świadectwie nie zawierają określenia „specjalna”. Świadectwo nie różni się więc w żaden sposób od dokumentu wydawanego przez szkoły ogólnodostępne.
 • Oferta edukacyjna skierowana do uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lek­kim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku: od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz od 7 do 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym także: na wóz­kach (budynki i teren szkoły pozbawione barier architektonicznych), pampersowane, bez kontaktu słownego, niewidome i niesłyszące.
 • Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z gorącego posiłku.
 • Nieodpłatny dowóz z te­renu gminy Gry­fino, Widuchowa, Banie zapewnia odpowiedni Urząd Miasta i Gminy.

 Oferujemy:

 • zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawo­wej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop­niu lekkim, umiar­ko­wanym i znacznym,
 • zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop­niu głębokim,
 • zajęcia edukacyjne w Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko­wanym i znacznym,
 • alternatywne metody nauczania m.in.: me­todę Dobrego Startu, metodę Marii Montessori, metodę stymulacji polisenso­rycznej,
 • liczne koła zainteresowań,
 • udział w imprezach okolicznościowych, inte­gracyjnych, sportowych, rekre­acyjno-sportowych, konkursach, tur­niejach, wy­stawach, wycieczkach i wyjazdach rekreacyjnych.

Zapewniamy:

 • nauczanie aktywizującymi metodami,
 • indywidualną pracę z uczniem dostosowaną do jego możliwości,
 • specjalistyczną pomoc pedagogiczną, psy­cholo­giczną, rewalidacyjną i terapeutyczną,
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną, socjoterapeutyczną, stymulację polisensoryczną oraz gimnastykę korek­cyjną,
 • rozwój zainteresowań uczniów.

Posiadamy:

 • pracownie bogato wyposażone w nowocze­sne po­moce dydaktyczne pozyskane ze środków Unii Euro­pejskiej,
 • gabinety do zajęć rewalidacyjnych,
 • „Zieloną pracownię”, która umożliwia prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu,
 • pracownię komputerową i fotograficzną,
 • bibliotekę i czytel­nię,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedago­giczną.


Nasza kadra:
Kadra pedagogiczna z pełnymi kwalifika­cjami oraz wieloletnim stażem, w tym: oli­gofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjna, pedago­gika wcze­snoszkolna, opiekuńczo-wy­chowawcza i przedszkolna, nauczanie przedmiotowe.

Specjaliści z zakresu:

 • surdopedagogiki,
 • tyflopedagogiki,
 • logopedii i neurologopedii,
 • integracji sensorycznej,
 • masażu i rehabilitacji,
 • socjoterapii,
 • terapii i diagnozy pedagogicznej,
 • diagnozy i terapii ADHD oraz au­ty­zmu, i in.

Uczniowie przyjmowani są do szkoły na pod­sta­wie skierowania Starosty Gryfińskiego wydanego na podstawie aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „o potrzebie kształcenia specjalnego”.

Kontakt:

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
74-105 Nowe Czarnowo
tel. 91 316 59 20
fax. 91 316 59 20 w. 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: https://zssnoweczarnowo.edupage.org/

Zapraszamy!

Każdego dnia zmieniamy się na lepsze.

Sprawdź!

Drzwi naszej szkoły są zawsze otwarte.


Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony