W dniach od 24 – 26 września 2012 r., w Pensjonacie „Pisz” w Pobierowie odbyło się szkolenie pn „KONFERENCJA NA TEMAT TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE”, którego organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”w Goszkowie w partnerstwie z Gminą Mieszkowice.

Konferencja zorganizowana została w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wykładowcami byli specjaliści rekrutujący się z ministerstw i centralnych instytucji, praktycy z dziedziny rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

W konferencji wzięło udział 100 uczestników, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy powiatowych i  miejskich centrów pomocy rodzinie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele urzędów miast, gmin, dyrektorzy PFRON, prezesi zarządów fundacji, stowarzyszeń i kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Podczas spotkania  szeroko omówione zostały zagadnienia takie jak:

-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w świetle obowiązującego  prawa, rola PFRON w finansowaniu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, podmioty uczestniczące w procesie rehabilitacji

-kwestia systemu orzekania o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, orzecznictwo pozarentowe, postępowanie odwoławcze w sprawach orzekania, ulgi i przywileje wynikające z niepełnosprawności

- funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej jako w ważnej formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zadania programowe, zasady finansowania, możliwa współpraca w ramach tandemu: WTZ – spółdzielnia socjalna

-  podstawy prawne Spółdzielni Socjalnej, specyficzne cechy Spółdzielni Socjalnej, przedmiot działalności spółdzielni, fundusze spółdzielni, podział nadwyżki bilansowej w spółdzielni socjalnej, statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego, procedura zakładania spółdzielni socjalnej, uchwała założycielska, statut spółdzielni, rejestracja, rozpoczęcie działalności gospodarczej, prawa i obowiązki członków

- tworzenie przez organizacje pozarządowe wspólnie z samorządami  gmin i powiatów spółdzielni socjalnych osób prawnych z myślą o rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Podczas całej konferencji, zarówno publicznie jak i w kuluarach toczyły się bardzo żywe dyskusje. W głównej mierze dotyczyły one zagadnień podejmowanych podczas wykładów czyli  wyjście z inicjatywą tworzenia i wspierania ekonomii społecznej do samorządów, ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicieli NGO.

źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony