ciag logotypow

Projekt pt. Promocja powiatu poprzez turystykę rowerową, czyli aktywne poznawanie regionu i związanych z Powiatem Gryfińskim legend” został dofinansowany w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 53 170,00 zł w tym:

  • dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 32 136,00 zł
  • wkład własny 21 034,00 zł

Celem operacji jest promocja obszarów powiatu gryfińskiego objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz popularyzacja turystyki rowerowej jako zdrowej i ekologicznej formy wypoczynku.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wydanie:

  • przewodnika rowerowego „Powiat gryfiński na rowerze” zawierającego sześć tematycznych wycieczek po powiecie gryfińskim wiodących przez najciekawsze, ale też i mało znane miejsca związane z walorami przyrodniczymi, historią i dziedzictwem kulturowym regionu;
  • mapy z zaznaczonymi trasami wycieczek i miejscami opisanymi w ww. przewodniku;
  • książki z legendami - innowacyjnego produktu, którego zadaniem jest w nieskomplikowany i barwny sposób przybliżać najmłodszym historię powiatu gryfińskiego, zachęcać ich do czytania/słuchania oraz rozwijać dziecięcą wyobraźnię. Poznane historie mają być też motywacją dla czytelników do odwiedzenia miejsc przedstawionych w legendach;
  • gry „memory” – popularnej gry pamięciowej, w której łączone w pary ilustracje nawiązują do legend przedstawionych w książce. Jej celem jest rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wśród wszystkich grup wiekowych.

Zrealizowane w ramach operacji wydawnictwa będą systematycznie rozpowszechniane wśród turystów i mieszkańców powiatu  podczas spotkań, imprez i innych wydarzeń organizowanych na terenie objętym LSR.

Artykuły:

 Przewodniki i mapy powędrowały do rowerzystów

Z legendami na rowerze po powiecie gryfińskim

Turystyka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony