Załącznik do Uchwały Nr 316/2020
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 23 lipca 2020 r.

Tryb i szczegółowe zasady przyznawania

nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu

 

 § 1
Postanowienia wstępne

1. Ustala się tryb i szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu, zwany dalej Regulaminem.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

    a) nagrodzie, rozumie się: Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu,
    b) kapitule, rozumie się: kapitułę powołaną do opiniowania wniosków i przyznawania nagród w danej kategorii.

3. Celem nagrody jest uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób, organizacji bądź instytucji, które poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Gryfińskiego w kraju i poza jego granicami.

4. Nagroda ma charakter konkursu i przyznawana jest corocznie.

5. Każda edycja obejmuje dokonania kandydatów w okresie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym składany jest wniosek.

6. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się poprzez:

 • informację na stronie internetowej Powiatu,
 • informację na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 • ogłoszenie w mediach lokalnych na podstawie informacji prasowej,
 • informację w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) adresowaną do urzędów gmin i instytucji kultury.
 • Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej gryfino.powiat.pl

§ 2
Kategorie nagród

 Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

1) Kultura i sztuka – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury tj.:

 • twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczną prezentację dzieł sztuki,
 • działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
 • realizację nowatorskich przedsięwzięć i form życia kulturalnego,
 • upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii, wiedzy o regionie oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach,
 • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kultury,
 • kultywowanie tradycji regionalnych,
 • wysoki poziom własnych dokonań artystycznych.

2) Sport, turystyka i rekreacja – stanowi uhonorowanie:

 • zawodników, którzy indywidualnie lub zespołowo osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 • trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością
  i uzyskujących wybitne osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz działalności na rzecz kultury fizycznej,
 • organizacji pozarządowych i innych podmiotów promujących powiat poprzez realizację ciekawych inicjatyw sportowych, turystycznych i rekreacyjnych o charakterze co najmniej powiatowym, zachęcających do poznawania historii, walorów krajobrazowych
  i kulturowych powiatu gryfińskiego wśród społeczności lokalnej i gości oraz mobilizujących do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

3) Pro publico bono – za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego, w szczególności za:

 • wspieranie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie aktywności społecznej,
 • działania na rzecz ochrony rodziny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców,
 • działania o charakterze międzynarodowym, m.in. na rzecz integracji społeczeństw,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy infrastruktury środowiska m.in. poprzez wykorzystywanie dotacji i programów pomocowych,
 • działania na rzecz ochrony praw zwierząt oraz opiekę i pomoc bezdomnym zwierzętom.

§ 3
Zgłoszenia do nagrody

1. Kandydatami do nagrody mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gryfińskiego,
 • instytucje, ośrodki kultury,
 • przedsiębiorstwa i podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

2. Nagroda może być przyznana na wniosek:

 • organów administracji samorządowej powiatu gryfińskiego (starosty gryfińskiego, rady powiatu, zarządu powiatu, burmistrzów, wójtów, rad gmin z terenu powiatu gryfińskiego),
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji, przedsiębiorstw,
 • laureatów poprzednich edycji,
 • grupy osób fizycznych, liczącej co najmniej 10 osób.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu <<pobierz>>

 • Do wniosku można dołączyć dodatkowe informacje o działalności i osiągnięciach kandydata w formie wydruków prasowych, dyplomów, certyfikatów, zdjęć itp.
 • Zgłoszenia kandydatów do nagrody należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nagroda Starosty Gryfińskiego”.
 • Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września każdego roku kalendarzowego (decyduje data wpływu do starostwa).

§ 4
Skład i zadania Kapituły

 1. W skład kapituły wchodzą:

     1) Przewodniczący: Starosta Gryfiński lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
oraz członkowie:
     2) Przewodniczący Rady Powiatu lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
     3) burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gryfińskiego lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele,
     4) pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, pełniący jednocześnie funkcję protokolanta.

2. Imienny skład kapituły corocznie ustala Zarząd Powiatu w Gryfinie w formie uchwały.

3. Do zadań kapituły należy ocena wniosków pod względem formalnym i opiniowanie kandydatur oraz wybór laureatów w poszczególnych kategoriach.

4. Członkowie kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 5
Tryb pracy kapituły

1. Udział w pracach kapituły powinien być osobisty. Kapituła może prowadzić prace i głosować przy obecności 2/3 jej składu.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach przewodniczący kapituły może wyrazić zgodę na głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez członka kapituły, którego osobisty udział w wyznaczonym dniu posiedzenia jest niemożliwy.

3. Członek kapituły, który kandyduje do nagrody lub jest reprezentantem podmiotu zgłoszonego do nagrody, nie bierze udziału w głosowaniu w danej kategorii.

4. Wnioski są oceniane przez kapitułę w poszczególnych kategoriach w oparciu o następujące kryteria:

 • wpływ działalności na promocję powiatu,
 • aktywność kandydatów w środowisku lokalnym

oraz dodatkowo:

 • w przypadku inicjatyw i wydarzeń: pomysłowość, atrakcyjność, zasięg i liczbę odbiorców,
 • w przypadku artystów-twórców i sportowców – rangę osiągnięć.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • wycofania przez wnioskodawcę,
 • niespełnienia wymogów formalnych.

6. Tryb wyłaniania laureatów:

 • Członkowie kapituły, po analizie wniosków i dyskusji otrzymują karty do głosowania, na których przyznają kandydatom w poszczególnych kategoriach punkty, według zasady określonej w pkt 2).
 • Każdy członek kapituły dysponuje trzema głosami odpowiadającymi 10, 7 i 5 punktom, które przyznajenajwyżej ocenionym przez siebie kandydatom z każdej kategorii (10 pkt – I miejsce, 7 pkt – II miejsce, 5 pkt – III miejsce).
 • Laureatami konkursu zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w swojej kategorii.
 • W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów w danej kategorii jednakowej, najwyższej liczby punktów, przewodniczący kapituły może zarządzić dodatkowe głosowanie jawne lub podjąć ostateczną decyzję dotyczącą wyboru laureata.

7. Decyzje kapituły dotyczące wyboru laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Z posiedzenia kapituły sporządzany jest protokół, który zatwierdza i podpisuje przewodniczący kapituły.

9. Członkowie kapituły są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wyników głosowania do chwili wręczenia nagród.

§ 6
Nagroda

1. Nagroda ma charakter rzeczowo-finansowy. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymują: statuetkę bociana, dyplom przyznania nagrody oraz nagrodę finansową w wysokości 4 000,00 zł brutto.

2. Wszyscy pozostali zgłoszeni do nagrody kandydaci otrzymują dyplom wyróżnienia.

3. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie z okazji Narodowego Święta Niepodległości lub na uroczystej gali.

4. Po wręczeniu nagród lista laureatów podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu www.gryfino.powiat.pl, na portalu społecznościowym facebook Powiat Gryfiński ludzie i wydarzenia oraz w mediach lokalnych.

5. Laureaci mają prawo do upowszechniania informacji o otrzymanej nagrodzie oraz wykorzystania wizerunku statuetki bociana we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych i wystawienniczych.

Nagroda Starosty Gryfińskiego
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony