zajawkaZarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowych. Termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert do 23 lutego 2024 r. Celem głównym otwartego konkursu ofert jest wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwijanie współpracy Powiatu z organizacjami, a także zwiększenie ich zaangażowania w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców powiatu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert następuje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.).

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
BIP - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2024
BIP - Nabór kandydatów do członków komisji konkursowych

Zadania priorytetowe, realizowane w ramach współpracy finansowej oraz pozafinansowej przez organizacje prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie:

1. Ochrona i promocja zdrowia - 10 000,00 zł:
    a) umacnianie zdrowia poprzez edukację zdrowotną,
    b) działalność profilaktyczna i edukacyjna dotycząca uzależnień dzieci i młodzieży,
    c) upowszechnianie wiedzy dotyczącej chorób cywilizacyjnych oraz wspieranie działań edukacyjnych działań edukacyjnych i profilaktycznych w tym zakresie.
    d) wspieranie działań w zakresie podnoszenia świadomości i ochrony zdrowia psychicznego,
    e) podejmowanie/wspieranie działań mających na celu poprawę zdrowia, sprawności i jakości życia, mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych,
    f) wspieranie i współuczestnictwo w kampaniach społecznych.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 15 000,00 zł:
    a) integracja społeczna w dziedzinie kultury i sztuki w zakresie organizacji/wspierania imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu,
    b) wspieranie organizacji warsztatów twórczych, plenerów malarskich i fotograficznych,
    c) upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez połączonych z występami scenicznymi i koncertami,
    d) wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego;

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 15 000,00 zł:
    a) współorganizowanie/wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych: turniejów, zawodów, mistrzostw, biegów, festynów, meczów, rozgrywek,
    b) wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych,
    c) wspieranie działań sportowych, promujących powiat przez kluby sportowe;

4. Turystyka i krajoznawstwo - 20 000,00 zł:
    a) upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu,
    b) wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym,
    c) wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej;

5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 15 000,00 zł:
    a) organizacja spotkań, wydarzeń, przeglądów, festiwali służących promocji działalności stowarzyszeń, fundacji i środowisk lokalnych, wolontariatu i wspierających ich działalność,
    b) prowadzenie wśród społeczności lokalnej działań nieodpłatnych stanowiących ofertę spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
    c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz wzmacnianie więzi społecznych.

Zasady przyznawania dotacji:

1. O zlecenie realizacji zadań mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej „ustawą”, prowadzące działalność w zakresie dotyczącym zadań, o których mowa powyżej. Podmioty te mogą złożyć ofertę wspólną, która określać będzie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty oraz ich sposób reprezentacji przed organem administracji publicznej.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) związanych z realizacją zadania publicznego, za wyjątkiem zakupów rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania publicznego, których wartość nie przekracza 30% przyznanej kwoty dotacji.
4. Wysokość dotacji, warunki i zasady przyznania i rozliczenia dotacji w przedmiotowym zakresie zostaną szczegółowo określone w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a podmiotami, które uzyskają zlecenie na realizację zadań. Ustalenie wysokości proponowanej kwoty dotacji przez komisję konkursową następuje w drodze analizy kalkulacji kosztów uwzględniającej zasady celowego, racjonalnego, oszczędnego oraz skutecznego wydatkowania środków publicznych.
5. W przypadku przyznania kwoty innej niż wnioskowana oferent zobowiązany jest do aktualizacji (kalkulacji przewidywanych kosztów, harmonogramu oraz opisu poszczególnych działań). Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w terminie wyznaczonym przez zleceniodawcę. Zaktualizowaną ofertę należy podpisać i złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji oferty w terminie wskazanym przez zleceniodawcę, zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), zwanego dalej „rozporządzaniem”.

 

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony