Drodzy absolwenci szkół podstawowych,

wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w życiu młodych ludzi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

 

  1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

W 2024 r. nabór prowadzony będzie do liceum ogólnokształcącego (profil psychologiczno-prawny), technikum – w zawodach technik elektryk i technik logistyk oraz do szkoły branżowej I stopnia (oddział wielozawodowy).   

Zasady naboru oraz dokumenty do pobrania na stronie szkoły – link.

 

  2I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie

 

W tym roku w Liceum będzie prowadzony nabór do oddziałów o profilu psychologicznym, politechnicznym, medycznym i bezpieczeństwo publiczne.

Zasady naboru oraz dokumenty do pobrania na stronie szkoły – link

 

 

  1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Zespół w tym roku prowadzi nabór do liceum ogólnokształcącego, w którym obok kierunku ogólnego prowadzony będzie oddział przygotowania wojskowego, technikum – w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • ślusarz,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • operator obrabiarek skrawających – klasa patronacka POMOT/PROGRES,
  • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych – klasa patronacka DANKOM.

Zasady naboru oraz dokumenty do pobrania na stronie szkoły – link.

 

Nabór na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 10 maja 2024 r., zgodnie z zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2024 r. Poniżej treść załącznika nr 1 do ww. zarządzenia, w którym rozpisano dokładnie terminy postępowania:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia  oraz klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2024/2025
na terenie województwa zachodniopomorskiego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół
i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 10.05.2024 r. do 23.05.2024 r. do godz. 15.00

od 19.07.2024 r. do 22.07.2024 r. do godz. 15.00

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów  wskazanych powyżej w punkcie 1.

od 10.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz. 15.00

od 19.07.2024 r. do 26.07.2024 r. do godz. 15.00

 od 21 10.2024 r. 

do 31. 10.2024 r.  do godz. 15.00[1]

od 11.12.2024 r.  do 20.12.2024 r.2)

3

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych *

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych*

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 27.05.2024 r. do 10.06.2024 r.

II termin 

do 02.07.2024 r.3)

 od 23.07.2024 r.

do 25.07.2024 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

4

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych i prób sprawności fizycznej

 I termin do 12.06.2024 r.

II termin 3)

do 04.07.2024 r.

do 25.07.2024 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z  możliwością przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 21.06.2024 r. do 05.07.2024 r.
do godz. 15.00

 

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 05.07.2024 r.

do 26.07.2024 r.

do 15.11.2024 r.1)

do 20.12.2024 r.1)

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11.07.2024 r. do godz. 12.00

do 31.07.2024 r.

do 20.11.2024 r. 1)

do 27.12.2024 r.1)

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.07.2024 r.  godz. 12.00

1.08.2024 r.  godz. 12.00

21.11.2024 r. godz. 12.001)

07.01.2025 r. godz. 12.001)

9

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne

od 10.05.2024 r. do 15.07.2024 r.

od 19.07.2024 r. do 2.08.2024 r.

od 21.10 2024 r.

do 22.11.2024 r.1)

od 11.12.2024 r. do 15.01.2025 r.1)

10

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji
o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. –kandydat musi złożyć także orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia,
o którym mowa w pkt 2.

od 12.07.2024 r. do 17.07.2024 r. do godz. 15.00

 od 1.08. 2024r. do 7.08.2024 r. do godz. 15.00

od 21.11.2024 r. do

9.12.2024 r.  do godz. 15.001)

od 07.01.2025 r.  do 20.01.2025 r.1) do godz. 15.00

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.07.2024 r.  godz. 12.00

8.08.2024 r.  godz. 12.00

10.12.2024 r. godz. 12.00 1)

21.01.2025 r. godz.12.00 1)

12

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole

do 19. 07.2024 r . do godz. 12.00

do 9.08.2024r.  do godz. 12.00

do 11.12.2024r. do godz. 12.00

do 22 .01.2025r. do godz. 12.00

13

Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji
o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

19.07.2024 r. do godz. 15.00

do 9.08.2024 r. do godz. 15.00

do 11.12.2024 r. 1) do godz. 15.00

do 22.01.2025 r. 1) do godz. 15.00

14

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22.07.2024 r.

do 12.08.2024 r.

do 16.12.2024 r.1)

do 24.01.2025 r.1)

15

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

16

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

17

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

         

1)  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

2)  w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie zgłoszono  oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzanie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony