Powiat Gryfiński wraz z Powiatem Ucekrmark i Gminą Mieszkowice rozpoczęli realizację wspólnego projektu pt. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej”.współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Trangraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2013 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie oraz Powiatem Gryfińskim jako Beneficjentem Małego Projektu.

Celem projektu jest umacnianie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami jednostek samorządowych powiatów: Gryfińskiego i Uckermark oraz Gminy Mieszkowice. Pracownicy w trakcie spotkań wymieniają się poglądami i doświadczeniami związanymi z działalnością samorządów na terenie Niemiec i Polski, poznają metody pracy, model funkcjonowania urzędów oraz sposób obsługi petentów. Podczas spotkań poruszane będą kwestie związane z zagrożeniami kryzysowymi, rozwojem turystyki, ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym i współpracą transgraniczną w nowej fazie finansowania 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano 12 warsztatów roboczych, z których 6 odbędzie się w powiecie Uckermark i 6 w powiecie Gryfińskim (od stycznia do czerwca 2014 r.).

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, miało ono charakter typowo roboczy, w trakcie którego ustalono kolejne terminy i miejsca spotkań oraz ich tematy.

30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Prenzlau odbyły się drugie warsztaty, których tematem była ochrona środowiska. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie - naczelnik Lucyna Krzemińska oraz podinspektor Bartłomiej Grocholewski. W warsztatach udział wzięli również pracownicy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Starostwa Powiatowego w Prenzlau wraz ze starostą Dietmarem Schulze.W trakcie warsztatów rozmawiano o strukturze organizacyjnej, o zadaniach, uregulowaniach prawnych,  o obowiązkach jakie są stawiane pracownikom po stronie niemieckiej i polskiej.  Wymieniono poglądy na temat Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry po stronie polskiej i Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (niem. Nationalpark Untres Odertal) po stronie niemieckiej.

W czerwcu zostanie zorganizowana polsko-niemiecka konferencja turystyczna na temat promocji Międzyodrza i jednocześnie podsumowująca projekt.

Realizacja wyżej opisanego projektu ma kluczowe znaczenie zarówno dla kształtowania polsko-niemieckich relacji transgranicznych, jak i tworzenia stabilnej kooperacji oraz długofalowego partnerstwa na pograniczu.

 

 

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony