10 czerwca 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu "Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego" pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a Liderem Projektu - Powiatem Gryfińskim działającym na podstawie umowy o partnerstwie zawartej ze Stowarzyszeniem Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju.
W ramach umowy dotacji z programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 "Turystyka, kultura i rewitalizacja" Działanie 5.2 "Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego" Poddziałanie 5.2.2. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego" zostanie zrealizowana restauracja elewacji budynku wraz z restauracją parku. Prace konserwatorskie mają na celu odtworzenie historycznego charakteru zabudowy murowano-ryglowej obiektu zdrojowego, którego forma nawiązuje do nadmorskich ośrodków wypoczynkowo-sanatoryjnych. W ramach zagospodarowania terenu zostanie wykonane nowe ogrodzenie oraz odtworzone pierwotne założenia parku. Wartość inwestycji łącznie wyniesie 1 466 000 zł, z czego 75 % stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych.Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony