30 sierpnia br. Zarząd Powiatu Gryfińskiego wybrał wykonawcę zadania pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - etap I”. Wykonawca – Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z Chojny, wykona zadanie za kwotę 145 573,49 zł. Na realizację tej inwestycji Powiat Gryfiński uzyskał dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w części której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski.

W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek przy Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do bramy wjazdowej na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Prace remontowe polegają na zabezpieczeniu i scaleniu przedmiotowego odcinka zabytkowych murów obronnych, znajdujących się na działce będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, poprzez naprawę istniejącej konstrukcji murowej i zabezpieczenie murów przed wpływami atmosferycznymi oraz dewastacją. Mury zostaną oczyszczone, odgrzybione, wzmocnione, uzupełnione i zaspoinowane. Zostaną też przykryte daszkiem z cegły w celu zabezpieczenia przed opadami deszczu. Dokumentacja projektowa obejmuje również usunięcie przylegającego do zabytkowego muru parterowego budynku gospodarczego oraz zadaszenie „czatowni”, będącej elementem murów.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony