13 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie podpisano umowę na dofinansowanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłych warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej. Dokumenty w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 podpisali Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oraz Wicemarszałek Województwa Jarosław Rzepa, zaś ze strony Powiatu Starosta Wojciech Konarski oraz Wicestarosta Jerzy Miler.

Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji w wysokości 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, czyli ponad 4,3 mln zł kosztów inwestycji będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna".

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest szczególną formą prawną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, które ze względu na swoją niepełnosprawność mają ograniczone możliwości na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

W nowym ZAZ-ie utworzonych zostanie 40 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które będą pracowały w określonych obszarach działalności, którymi są:

  • produkcja podpałki ekologicznej,
  • usługi krawieckie,
  • usługi archiwizacyjne,
  • usługi konfekcjonowania i pakowania,
  • usługi sprzątania,
  • prowadzenie strzelnicy sportowej.

Działalność ZAZ-u będzie miała również charakter pozamiejscowy, tzn. praca będzie wykonywana poza Gryfinem.

Według planowanego harmonogramu prac, wybór Wykonawcy inwestycji ma odbyć się w maju br. zaś zakończenie robót budowlanych przewidziano na wrzesień 2018 r. Uruchomienie placówki przewidziano na IV kwartał 2018 r.


Projekt  dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna
Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony