Powiat Gryfiński
realizuje na podstawie umowy o przyznanie pomocy
nr 00147-65151-UM1600275/23 z dnia 20.07.2023 r.
operację pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi,
na odcinku Smuga – Gogolice”


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zadanie ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego oraz poprawę warunków życia mieszkańców Gogolic i Smugi, poprzez przebudowę drogi powiatowej, stanowiącej główne połączenie
z miastem Trzcińsko-Zdrój. Operacja zakłada modernizację 2,46 km odcinka drogi, wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodników, co umożliwi mieszkańcom łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej w miejscowości, a także placówek oświatowych i dóbr kultury, zlokalizowanych w Trzcińsku-Zdroju.

Fot. droga Smuga - Gogolice (stan obecny)

 

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony