Trwają jeszcze prace związane rozbudową Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  Przyczyną zmiany terminu zakończenia inwestycji były i są nadal utrudnienia związane z wystąpieniem pandemii COVID-19. Należy traktować je jako okoliczność, której strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Związane z tym opóźnienia w zakresie dostawy zamówionych przez kontrahentów materiałów budowlanych miały wpływ na spowolnienie tempa robót na obiekcie, a ze względu na technologię budowy, również zmiany wstrzymujące wykonanie niektórych prac budowlanych z uwagi na potrzebę wcześniejszego montażu/instalacji innych części budynku. Tym samym, odsuwane w czasie zakończenie podstawowych robót budowlanych w obiekcie kubaturowym uniemożliwiło zakończenie prac związanych z połączeniem nowej i starej części szpitala oraz zamknięcie zagospodarowania terenu wokół budynku.

Należy tu jednak podkreślić, że tempo wybudowania kubatury (90 101,55 m3) dużego obiektu, jaką jest nowe skrzydło szpitala, było bardzo duże (początek budowy – luty 2019 r., zakończenie stanu surowego – grudzień 2019 r.).

Istotny wpływ na zmianę terminu zakończenia budowy szpitala mają też bez wątpienia, oprócz wzajemnych rozliczeń pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami, roboty dodatkowe, będące pracami nieprzewidzianymi dokumentacją projektową, a koniecznymi do wykonania w celu poprawnego zrealizowania inwestycji. Są to:

  • wykonana zmiana trasy podłączenia szpitala do sieci kanalizacji deszczowej, z uwagi na konieczność zapewnienia jego nieprzerwanej pracy,
  • czekające na wykonanie przyłącze ciepłownicze z nowego węzła c.o. do starej części szpitala i likwidacja węzła ciepłowniczego w starym szpitalu,
  • wykonanie połączenia pomiędzy nową i starą częścią szpitala na wszystkich kondygnacjach oraz powiązanych robót budowlanych związanych z częściową przebudową pomieszczeń i  instalacji (elektrycznych, sanitarnych i gazów medycznych) po stronie starego szpitala.

Aktualny termin zakończenia budowy szpitala (usankcjonowany aneksem do umowy z generalnym wykonawcą) wyznaczono na 30 września 2020 r. Jednak biorąc pod uwagę potrzebę zakończenia wymienionych robót dodatkowych, usterek ujawnionych w wyniku odbiorów częściowych nadzoru inwestorskiego, odbioru służb Państwowej Straży Pożarnej oraz potrzebę wyposażenia obiektu umożliwiającego funkcjonowanie wybudowanej części szpitala, termin ten może być jeszcze przedłużony.

Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie wniosku o środki finansowe na wyposażenie nowej części szpitala, następnie czeka nas procedura wyboru dostawcy/wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w związku z tym, na dzień dzisiejszy trudno określić konkretny termin przekazania gotowego do prowadzenia działalności medycznej obiektu.

Inwestycja rozbudowy szpitala objęta jest dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu RPZP.09.03.00-32-0040/19 pn. „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych – Rozbudowa Szpitala Powiatowego”.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony