Do 30 września br. można składać wnioski o dofinansowanie z budżetu Powiatu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, planowanych do wykonania w 2019 r.

Możliwe jest pokrycie nakładów koniecznych na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, opracowanie dokumentacji technicznych, zakup materiałów etc. 

O dotację mogą ubiegać się właściciele oraz osoby zarządzające obiektami zabytkowymi indywidualnie wpisanymi do rejestru zabytków i znajdującymi się w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego.

Głównymi kryteriami przy ocenie wniosków będą:

- znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

- stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich

- zaangażowanie finansowe wnioskodawcy.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=elad_zary_2&nr=29&proc=240

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony